Martin Andersen Nexø til Dansk Forfatterforening
Sendt fra Holte. 22. april 1948

Resolutionen en Skamplet

Holte. Den 22. April 1948

Til Dansk Forfatterforening,
Ved Stranden 20
København K.

Dansk Forfatterforening, der saa udmærket forstod at melde Hus forbi i Besættelsesaarene, naar Talen var om at træde i Skranken for de mest elementære Former for Aandsfrihed, nemlig Beskyttelse mod Indespærring, har til Gengæld paa sin ord. Generalforsamling den 24.III.48 vedtaget en Resolution1 til Beskyttelse af Aands- og Ytringsfriheden all round, stillet af de Herrer Harry Søiberg og Jul. Bomholt og nu sendt ud til Medlemmerne til Urafstemning. Hverken Harry Søiberg eller Julius Bomholt2 har saavidt vides nogensinde trukket Veksler paa Ytringsfriheden, og Resolutionen kunde udmærket ses i Belysning af Pontoppidans Fortælling "Naar Vildgæssene trækker forbi", naar det ikke var for den dumme og ondartede Motivering med Forholdene i Tjekoslovakiet. Ved denne Henvisning, der røber lige Dele af politisk Enfold og politisk Fidusmageri, bliver Resolutionen en Skamplet paa en Forening, der gærne vil opfattes som en Forening af Aandsarbejdere, idet den ignorerer Kendsgærninger der er tilgængelige for enhver, og bygger paa den tarveligste Reportage. Direkte ondartet er Resolutionen ved, at den gaar den sorteste Reaktions Ærende i en Tid hvor Verdensordenen er i Støbeskeen, og lumskt vender Brodden mod det jævne Folk, hvis Kamp mod et privilegeret Faatals- og Gammelmandsvælde det er enhver ansvarsbevidst Forfatters Pligt som Menneske at støtte.

Jeg vil derfor, uanset om Resolutionen bliver vedtaget ved Urafstemningen eller ikke, bede Foreningen fritage mig for mit Mandat som Æresmedlem3, idet jeg ikke kan forbinde noget Æresbegreb med at være Æresmedlem af en Forening, hvis Generalforsamling kan vedtage den Slags udviklingsfjendske Resolutioner.

Skulde Resolutionen blive vedtaget ved Urafstemningen ogsaa, altsaa af Medlemmernes Flertal, ønsker jeg at blive slettet som almindeligt Medlem ogsaa.

Med Højagtelse

 
[1] Resolution: ordlyden var:

Dansk Forfatterforening ønsker at værne om den Aandsfrihed, der er en grundlæggende Betingelse for Digtning og kulturel Virksomhed, og vender sig skarpt mod ethvert Forsøg paa at knægte de personlige Frihedsrettigheder, herunder Retten til aaben Kritik.
Dansk Forfatterforening beklager den Udvikling, der i forskellige Lande har medført en Begrænsning af Ytringsfriheden, sidst i Tjekoslovakiet, og vil med Glæde hilse ethvert Initiativ, der tager Sigte paa at støtte de Skribenter, der kæmper Frihedens Kamp.
Dansk Forfatterforening opfordrer sine Medlemmer til at staa Vagt om det danske Demokrati og dets Frihedsgoder.

Politiken trykte resolutionen 8.5.1948 efter at resultatet af urafstemningen – 156 stemmer for og 52 imod – forelå 30.4.1948. tilbage
[2] Julius Bomholt: (1896-1969) socialdemokratisk politiker, formand for Folketinget. tilbage
[3] Æresmedlem: Nexø blev æresmedlem 11.12.1945, da Søiberg var formand for Dansk Forfatterforening. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage