Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 15. december 1911

Arkiv-Sagen er i god Gænge

Allégade 15 A. 15/12 11

Kære Hr. Pontoppidan!

Tak for Brevet og modtag disse Linier, skrevne i Hast, til Belysning af Sagernes Stilling. Vi har haft Møder og Raadslagninger – der er jo ikke saa lidt, der skal planlægges og aftales og adskillige Vanskeligheder, som rejser sig, og som skal overvindes. Mennesker er jo vanskelige, og Biblioteksmennesker er ikke anderledes end andre. Der er en hel Del "Men"-ner og "Hvis"-er og "sæt at" og "paa den ene og paa den anden Side". Men alt det, haaber jeg, vil opløse sig i Harmoni ved lidt Diplomati og Velvilje. Det vigtigste er, at Sagen er i god Gænge, og jeg tror i gode Hænder.

Siden sidst har altsaa Benzon og jeg taget Affære. Vi har, da Forberedelserne var nogenlunde i Orden, talt med G.B. 2 udviklet Planen for ham, og jeg tror, den glæder ham. Han har tilsagt os sin Støtte, skænket os Busten af Klinger til Opstilling i Arkivet og lovet os nu el. senere, hvad han maatte ligge inde med af Interesse. En hel Masse har Edith1 faaet af ham, og vi skriver nu til hende for at faa hendes Støtte og i Tiden faa overdraget, hvad hun har af Breve, Manuskripter og andet til Belysning af Faderens Værk og Personlighed. Endelig har vi iaftes efter lange Overvejelser frem og tilbage sat følg. Liste sammen, som udgørende Komiteen for Arkivet. Indenfor denne var det da Meningen senere at vælge et 3 Mands Udvalg til Varetagelse af Arkivets daglige løbende Interesser, da en stor Komité jo er altfor uhaandterlig til Udførelse af det virkelige Arbejde.

Komiteen ser saaledes ud:

3 Benzon (Forf.s Formand og Formand for Komiteen). Pontoppidan. Helge Rode. Peter Nansen. Andersen Nexø. Nathansen. Fr. Buhl (Universitetets Rektor). Høffding. Vedel. Vilh. Andersen. Vilh. Thomsen. Karl Madsen. Hagemann. Hegel – og Carl S. Petersen som Arkivar.

Som De ser: Forfattere, Videnskabsmænd og et Par enkelte udenfor som økonomisk Baggrund. Synes De ikke, det er rigtigt, og at Listen er pæn, naar man vil undgaa de sædvanlige Kransekagefigurer [blækklat] – undskyld Klatten – og vil sky Presse, Politik og andet Dævelskab.

Jeg gaar nu til de Medlemmer, jeg har faaet udpeget og taler med dem personlig. Til Nexø har jeg skrevet idag. Saa jeg haaber, at vi med det allerførste kan have Listen 4 i Orden og klemme paa det fornødne vedrør. Lokalet, Anskaffelse af enkelte Inventargenstande og Værker. Der er sletikke saa lidt at gøre, og det tager altsammen Tid.

Tag tiltakke med disse Ord i Hast. Af Nyt er der intet af Interesse. De er glade for mit Stykke paa Teatret, men da Repertoiret er lagt, og de deroppe – og selvfølgelig ogsaa jeg – gærne vil have det op paa en god Tid, venter vi vist til næste Aar. Jeg gaar snart i Gang med noget Nyt. Fra Rung skal jeg hilse, han er færdig med en stor Roman2 der skal komme til Foraaret.

Lev nu vel og modtag en hjærtelig Hilsen fra

Deres hengivne
H. N.

 
[1] Edith: Georg Brandes' datter, f. 1879, gift 1907 m. Reinhold Philipp. tilbage
[2] Roman: Lønkammerat (1912). tilbage