Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Allégade 15 A. 6. december 1911

Planen for Georg Brandes Arkivet

Allégade 15 A. 6/12 11

Kære Hr. Pontoppidan!

Tak for Deres Brev. Jeg satte mig straks i Bevægelse og fik fat paa Benzon. Han syntes godt om Planen, men mente, at der vilde rejse sig uoverstigelige økonomiske Vanskeligheder, hvis man ad privat Vej søgte at grundlægge et Arkiv i Lighed med Arkiverne i Weimar. Han mente derimod at Tanken lod sig realisere og tilmed paa en langt højtideligere Maade, hvis vi kunde faa et af vore store Biblioteker til som en særskilt Afdeling i særligt Rum at give Arkivet Husly. Jeg gik da til Bibliotekar Carl S. Petersen, som med stor Interesse hørte om Planen, og som lovede mig at tale med Overbibliotekar Lange1 derom. Det har han gjort og med det udmærkede Resultat, at Overbibliotekaren allerede nu har undersøgt Forholdene paa Biblioteket og fundet et ganske fortrinligt Rum til Anbringelsen af det eventuelle Arkiv. Jeg var idag paa Biblioteket og fik Rummet at se. Det er en afgrænset Afdeling af det rundløbende Galleri, kuppelformet med Ovenlys og med rundbuet Vindue ind til Bibliotekssalene. Mod Vestibulen store Buer med polerede Søjler. Over det rundbuede Vindu Plads til Inskription, der angiver Arkivet, og med Plads foran Vinduet 2 til Byste af G.B. (forhaabentlig den store af Klinger.2) I Midten af Rummet faar vi overladt nogle gamle sjældne indlagte Borde fra Bibliotekets ældste Tid og nogle vidunderlig skønne Stole, blandt hvilke den saakaldte Griffenfeldts Stol, et Pragtstykke af Kunstindustri. Langs Væggen hvide guldprydede Skabe, ovenpaa hvilke Byster af græske Digtere og Filosofer. Endelig i et Hjørne Plads til Skrivebord etc etc.

[se skitsen til venstre]

Kan De med en livlig Fantasi slutte Dem til Rummet af Ridset?

Dette Rum faar vi altsaa af Biblioteket. Der er ingen dansk Videnskabsmand eller Skribent, der har opnaaet en lignende Ære. Væggene tænkes da prydede med Billeder af Brandes.

Synes De ikke, det er et udmærket Resultat? Det, vi skulde sørge for, var da et Beløb til Indkøb af Udgaver, til Indbinding. Selve Arkivtjenesten besørges paa Bibliotekets Vegne af Carl S. 3 Petersen.

Jeg vilde have talt med Benzon idag, men han er desværre bortrejst indtil Mandag. Det, der nu skulde gøres, var at udpege den endelige Komité, og efter at alt var bragt i Orden rent formelt – da at gaa til G.B. og forelægge ham Planen. Jeg vilde da gærne bede Dem saasnart som mulig lade mig vide, om De bifalder denne skitserede Plan samt give Samtykke til, at Deres Navn knyttes til Komiteen, hvilket er meget vigtigt. Foruden Dem tænker jeg mig: Benzon paa Forfatterforeningens Vegne, Carl S. Petersen paa Bibliotekets (da Overbibliotekaren mener, at han som Modtager af Arkivet paa Bibliotekets Vegne maa staa udenfor) og endelig havde jeg tænkt mig en fra Universitetet (Høffding, Erslev el. Vedel) og Hegel som en Slags økonomisk Ballast og som en Slags Repræsentant fra Forlagsverdenen. Ikke andre. Hvad mener De derom?

Da jo hele Lokalet med Inskription (Georg Brandes Arkiv, oprettet paa hans 70aarige Fødselsdag d. 4 Febr. 1912) med Udstyr og hans Værker paa de forskj. Sprog, Byste etc. kan være i Orden til Fødselsdagen, naar vi 4 holder os til denne Plan, er jo alt inde paa et godt og praktisk Spor. Det kunde jo saa ganske stilfærdig ved en Skrivelse til G.B. og en kort Indvielsestale samt lign. smaa Formaliteter aabnes paa Fødselsdagen.

Jeg synes det er udmærket, og jeg tror det vil glæde ham og tilfredsstille os andre. Det er smukt og liberalt af Biblioteket at aabne sine Rum for G.B. paa denne Maade. Det kan blive et ganske overordentligt festligt og højtideligt Sted. Der er allerede nu noget af et ædelt Mindesmærke over Rummet. Naar vi saa udstyrer det med Smag og ledet af den Kærlighed til G.B., der besjæler os, er Deres Plan saaledes udført det smukkeste Monument, vi kunde sætte over ham og hans Gerning.

Skriv mig nu til om Deres Samtykke og om Deres Mening vedrør. Komiteens Sammensætning. Og giv os derefter Deres Minde til at handle paa Deres Vegne vedrør. den øvrige Udførelse af Planen. Det skal nok altsammen blive G.B. værdigt.

Mange hjærtelige Hilsner

Deres hengivne
H.N.

 
[1] Lange: Hans Ostenfeld Lange (1863-1943), overbibliotekar på Det kgl. Bibliotek 1901-24. tilbage
[2] Klinger: En bronze-kopi af Max Klingers buste af GB fra 1902 står opstillet på Georg Brandes' Plads i København (ved indgangen til Kongens Have over for Statens Museum for Kunst). tilbage