Peter Nansen til Henrik Pontoppidan
4. december 1914

allerede nu 2det Oplag

GYLDENDALSKE BOGHANDEL
NORDISK FORLAG

Klareboderne 3
København, d. 4/12 1914

Kære Henrik Pontoppidan!

Vi har allerede saa mange Bestillinger paa Deres nye Bog, at vi kan forudse, at 1ste Oplag vil være udleveret straks efter Udgivelsen d. 12te.

Og da Tiden er saa langt fremrykket vilde det vist være rigtigt allerede nu at lade 2det Oplag paa 1000 Expl. gaa i Trykken.

Maa vi give Thieles Bogtrykkeri Besked herom? Har De opdaget en og anden Trykfejl, som skal rettes til 2det Oplag? Vilde De 2 i saa Fald venligst give Besked derom.

Korrektur bryder De [Dem] vel ikke om at læse paa det nye Oplag? Trykkeriet maa jo, da det er staaende Sats, selv kunne besørge den fornødne Revision.

Desværre har det i disse forbandede Tider ikke været muligt at skaffe Omslagspapir af samme Farve som sidst. Men Kvaliteten bliver ligesaa god. Og Farven spiller vel ogsaa en mindre Rolle.

Forhaabentlig gaar det stadig fremad med Deres Hustru.

De venligste Hilsner til Dem begge
Deres hengivne Peter Nansen