Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Engelbrektsgatan 12, Stockholm. 23. december 1901

ett förskräckligt opinionsyrväder

Stockholm, Engelbrektsgatan 12. den 23 dec. 1901.

Käre vän

Efter mitt sista bref har du naturligtvis väntat att få höra ytterligare af mig, och jag har väntat att få höra af Sv. D. men båda ha vi blifvit besvikna. Man kan sannerligen icke ha med tidningar att göra! Nog skall jag utkräfva honoraret ändå så småningom1. För att du åtminstone må se hur tidningen ser ut, däri du medarbetat, sänder jag dig härmed det ex. jag fått i egenskap af betalande prenumerant. Något annat har man icke haft höfligheten tillställa mig.

Min hustru har nu funnit de urklippta artiklarne från förra året 2 och efter du ville se dem, sändas de härmed; men hon ber, att du återskickar dem, när du läst dem. Hon har nemligen inga andra aftruck än dessa. – Som du kanske sett af danska tidningar har den storm, jag ref upp med mine artiklar, helt nyligen eklaterat i ett förskräckligt opinionsyrväder mot Svenska akademien; och värre blir det väl, så småningom. I vida kretsar har adressen√ till Tolstoj 2 emellertid√ också väckt en svensk-svensk förbittring, som rasat särskildt i akademien närstående tidningar och i landsortspressen. Till svar har Oscar Levertin skrifvit ett par artiklar, af hvillka jag medsänder en, som jag har till hands.

Nu hinner jag icke mer för dagen än önska din fru och dig 3 och barnen God jul! från era vänner

Jeanie och Axel Lundegård

Jag skall väl någon gång få tid att skrifva ett ordentligt bref; men i dag är jag alldeles hetsad. I morgon resa vi till Upsala och fira julen där, men jag återvänder annandagen till mitt arbete här.

 
[1] småningom: "Diktarlif" stod i Vinterbloss. Svenska Dagbladets Julnummer 24.12.1901. tilbage
[2] Adressen til Tolstoj: Efter tildelingen af den første Nobelpris 10.12.1901 (til den franske forfatter Sully Prudhomme) offentliggjorde 42 svenske forfattere, kunstnere og kritikere den 14.12. i en række svenske aviser en adresse de havde afsendt til Tolstoj hvori de tager afstand fra akademiets "tagen afstand" fra Tolstoj ved ikke at give ham prisen som "en af de stora och djupsinniga diktare, hvilka enligt vår mening främst borde ha kommit i åtanke". Den beslutning akademiet i "sin nuvarande sammensättning" har truffet afspejler hverken den kunstneriske eller almene opfattelse i Sverige. Blandt underskriverne er Selma Lagerlöf, August Strindberg, Axel Lundegård, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Oscar Björck, Albert Engström og Carl Larsson. Hvad de protesterende ikke kunne vide, var at ingen havde foreslået Tolstoj, og næppe havde heller nogen af de protesterende til sammenligning læst et ord af Prudhomme. Så der var mere polemik end saglig overvejelse bag adressen. tilbage