Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Göteborg. 4. september 1900

öfversätta Sturtz

Göteborg den 4 Sept. 1900.

Käre vän.

Just den dagen, då jag mottog ditt sista bref, hade jag skrifvit några rader för att få veta, hur din hustru och du befinne er och om Ni skulle komma till Grenna-trakten under sommaren. Då jag fått underrättelserna, afsände jag icke mina frågor utan beslöt att vänta tills jag kunde skrifva dig en längre epistel. Men arbetet var öfver mig och jag uppsköt ständigt.

Nu har jag en särskild anledning, hvarför jag i flygande hast skrifver dessa rader. Jag har i sommar skrifvit den lille bok Schubothes skulle ha. Den 2 blef en berättelse i fem dialog-kapitel, med ett Preludium. Det är stilen från "Struensee" ytterligare koncentrerad, så att "Sturz" i själfva verket blifvit ett drama, fast utan alla teater-tekniska uttryck, eftersom jag velat hallucinera fram lifvet, icke scenen med pappkulisserna. Det är meningen att boken skall tryckas så, att den icke heller ser ut som ett drama, i den traditionellt dramatiska utstyrelse.

Hr. Hirschsprung har skrifvit till mig och frågat, hvem jag önskade skulle öfversätta boken och jag har svarat, att jag skulle fråga dig, om du, af vänskap för mig, skulle vilja och kunne kasta bort en 14 dagars tid på öfversättningen. Jag antagar att honoraret skulle bli en 2-300 kr. och du behöfver icke utsätte ditt namn, om du icke vill. Dessutom tror jag nog, att Sturz efter sin debut i bokmarknaden kan fresta en eller annan teaterdirektör att 3 framföra dramat på scenen och i så fall skulle du naturligtvis ha din beskärda del också af inkomsterna från teatern.

Har du tid och lust så skrif en rad direkt till Schubothes, så får du manuskriptet dig tillsändt. Men öfversättningen måste vara färdig om en 14 dagars tid, då Bonniers skall ha manuskriptet.

I hvilket fall som heldst ber jag dig om ett lifstecken med omgående√, at detta mitt bref har nått dig. Vi resa på Torsdag till Stockholm och adressen blir:

Hotel Clara Larsson.
Birger Jarls-gatan
Stockholm.

I oktober komma vi till København på väg söderut och jag hoppas af allt hjärta att vi då få råka både din hustru och dig. Hjärtliga helsningar tills vidare.

Din tillgifne
Axel Lundegård