Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Aranäs, Grenna. 29. juni 1900

händelsernas inre logik

Aranäs, Grenna den 29de Juni 1900.

Käre vän.

Jag sitter i ett obebodt torp ett par hundra fot öfver gården, där de öfriga sommargästerna spankulera. Huset innehåller blott en enda kammare med två fönster och här luktar ännu torpare-svett, trots flitigt vädrande. Hela möblementet utgörs af en stol och ett rankigt bord. Eljes endast fyra nakne vägger med trasiga tolfskillingstapeter och en hvitrappad spiselhärd. Men jag tror, du skulle falla i förtjusning öfver min enkla arbetscell. Här är så tyst häruppe, rundt omkring stå stora skogar. Och genom fönstret ser jag, under mig, några rödstrukna ladugårdsbyggnader med 2 halmtak inbäddade i mjuk grönska; och därbakom sjön Bunn som ligger 600 fot öfver hafvet och har mer än 50 skogsbevuxna holmer.

Hitupp vandrar jag hvar morgon och hvar eftermiddag. Här dansa nu mina tankar sin myggdans omkring Sturz1, och min fantasi svär (opåverkad af dina invändningar!) trohetsed mot den historiska sanningen, öfver hvilken blott en diktares intuition kan sprida ljus. Skulle nu icke detta: att innanför gränserna af det faktiskt gifna finna nya vägar och lysa öfver mörka vidder, vara mera värdt än min fantasis godtyckliga gyrkelbilder? Skulle icke mänskligheten kunna lättare undvara några klingande ord än några nya fakta? Jag tror så. Låt oss bara komma öfverens om, att en diktare icke är mera bunden af historiens gifna ytterlinier än han eljes är bunden 3 af naturlagarne och den psykologiska sannolikheten! Alltid måste han böja sig för händelsernas inre logik. I den lilla eller stora värld, han skapar, måsta han representere det absoluta förnuftet eljes är hans gudom mera inbillad än verklig.

När vi råkas skall jag omvända dig till denna den enda sanna tron!

Min hustru och jag vilja nu gerna ställa det så bra för dig som möjligt. Inne i Grenna kan du visst få det rummet, jeg hade i fjol, med en härlig utsikt öfver Vettern. Och äta kan du få på hotellet eller i en hushållsskola, som lär vara bra. Det hela kommer då att kosta dig ungefär 75 kr. i månaden. Men – Grenna ligger en god halfmil härifrån och om vi båda arbeta, skulle vi kanske icke träffas så ofta. Min hustru har jag, under närvarande förhållanden, alltför 4 liten tid att odla; och icke ens för din skull – min vän, skulle jag kunna helt och hållet afstå från hennes sällskap!

Om här ändå finnes plats på Aranäs! Men här är allt upptaget för sommaren. Dock – möjligen skulle man kunna finne dig en liten kammare i en eller annan stuga utanför gården – i så fall skulle du nödgas intaga dina måltiden i sällskap med min hustru och mig och ännu ett tiotal hyggliga människor. Hvad säger du härom? Skrif och tala om, hvilket af de båda förslagen, som tilltalar dig mest. Men var icke på förhand öfvertygad om, att det sista kan realiseras.

Måtte din hustrus förbättring fortskrida. Helsa henne hjärtligt från oss båda. Säg henne hur gerna vi skulle ha önskat, att hon kunnat följa med hitupp. Helsning också till dig från min hustru; och tack för senast från

din tillgifna
Axel Lundegård

 
[1] Sturz: skuespil udg. s.å. tilbage