Axel Lundegård til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Styrsö Hafsbad. 15. juli 1895

pensionat à la Frk Haugsted

Styrsö Hafsbad, Göteborg den 15 Juli 1895

Käre vän.

Ehuru jag vet, att du sitter fördjupad i ditt arbete, kommer jag likväl och knackar på och stör dig en stund med mitt bref. Jag är till och med så hänsynslös i mina tankar, att jag rentaf undrar, om du icke möjligen skulle kunna skicka mig några rader till svar. – Den närmaste anledningen (utom den, att jag är en så generös natur) till detta bref, som följer ofvanpå ett älskvärdt men ännu obesvaradt dito i Maj eller Juni, är nu den, att jag vill afpressa dig ett svar på en fråga: Fins det något s.k. pensionat (à la Frk Haugsted) i Fredensborg, där man för ett måttligt pris kan bo och bli gödd ett par månader? Min hustru och jag ha funderat på, att i 2 så fall möjligen slå upp våra bopålar i din och ryske kejsarens stad. Vi ha sagt upp vår våning i Stockholm och ämna lefva en vinter någonstädes på landet, utan hushåll. Vi ha funderat på att uppspana någon lämplig gammal herregård i Sverige, men vi ha, som sagdt, också vändt våra tankar mot Fredensborg, om det var så, att det funnes något hyggligt inackorderingsställe där. När vi, genom sparsamhet och flit, samlat tillräckligt pengar, hade vi tänkt styra vidare söderut. –

Jag hoppas du har det godt i sommar och arbetar. Nu är du återigen skyldig mig en bok och den hoppas jag få till hösten. Möjligen kan jag då också komma at hedra dig med en liknande present (nu ryser du för min produktivitet, men lugna dig det blir denhär gången icke någon diger lunta!) Jag lefver som gräsenkling härute, på ett skär, 3 jag slafvar. Min Hustru bor i Göteborg hos sine släktingar, men det är bara en timmes ångbåtsresa dit.

Ämnar du icke ruska upp dig med någon resa hit uppåt i sommar? När blir din bok färdig? Hur mår din hustru och barnet? (Du har aldrig talat om, hvad det heter!)

Nu är det tid att sluta (någon stolthet skall man ha!) Välsigna mig nu med en lång epistel, betyga min vördnad för din gemål och mottag med dessa rader en vänskapsfull handtryckning från din tillgifna

Axel Lundegård