Axel Lundegård til Karl Warburg
Sendt fra Østergade 43,3, København. 3. november 1887

Isbjørnen

Østergade 43, 3 Sal
København, K, den 3 Nov. 1887

Till
D:r Karl Warburg.

Jag tar mig friheten hänvända mig till Eder med en förfrågan:

Skulle G.H.T i sin följetong-afdelning ha plats för Henrik Pontoppidans om ett par veckors tid utkommande nya berättelse?

Den är icke stor – en 7 eller 8 ark, spatiøst tryck, som i "Fra Hytterne". Det blir No 3 af serien Smaa Romaner och kommer att heta Ett porträtt1.

Jag har fått i uppdrag at söka placera den i ett svenskt blad och jag hänvänder mig först till Eder.

2 Om det lämpade sig så, att berättelsen – åtminstone delvis – kunde inflyta i G.H.T. innnan boken kom i marknaden, vore det ju fördelaktigt för båda parterne.

Författaren tillställer mig ett andra korrektur så fort det blir färdigt; och om Ni önskar det skall jag ögonblickligen sända Er det till genomläsning.

Öfversättningen har han bedt mig ombesörja. Den är gjord på några dar, om man tar riktigt i; och jag vill gärna sätta allt annat åsida, om det vore möjligt att få berättelsen publicerad på svenska innan boken kommer i marknaden.

För så vidt som Ni således har användning för den inom den allra närmaste tiden och i öfrigt icke 3 har något emot att förvärfva rätten till att publicera den, ber jag om ett par rader til svar.

**
*

Och medan jag håller på att taga Er uppmärksamhet i anspråk, hoppas jag, Ni tillåter mig ännu en fråga: Tror Ni, att Handelstidningen skulle vilja använda en eller annan korrespondens härifrån, om literatur och konst o.s.v. – af mig?

Jag ber Er göra mig den tjänsten att besvara frågan helt privatim emedan jag naturligvis inte gärna hänvänder mig till Red. (officielt) om jag vet, att ett opus från min hand inte skulle vara välsedt.

Eljes antar jag, att jag därigenom inte komme att gå i vägen för G.H.T.s ordinarie Köpenhamns korrespondent2 4 – och mine korrespondenser skulle dock ha det goda med sig, att de inte behöfde översättas.

Som sagdt, jag ber Er, helt privat, om ett svar härpå. Och jag ber på samma gång att få framhålla, at detta båda frågor icke ätar i någotsomhäldst förhållande sinsemellan – – så att svaret på den ena icke nödvändigt behöfver bli detsamma som svaret på den andra.

Aktningsfullt
Axel Lundegård

 
[1] Ett porträtt: = Isbjørnen. tilbage
[2] korrespondent: Erik Skram. tilbage