Axel Lundegård til Karl Warburg
Sendt fra Hörby, Skåne. 21. maj 1887

var nyhet

Hörby (Skåne) den 21 Maj 1887

Till
Red. af G.H. & S.T.

Priset för den omtalade novellen af Pontoppidan öfverlämnar jag åt Eder att själf bestämma, i enlighet med hvad Ni har för vana att betala för dylika belletristiska1 bidrag. Jag har lofvat författaren att försöka göra mynt af novellerna och för den skull skickade han mig rentrycksarken af boken, efterhand som de blefvo färdigtryckta. Jag förklarar mig sålunda, å egna och författarens vägnar, nöjd med det honorar, Ni anser skäligt. Dock torde det kanske få tagas i betraktande, att berättelsen var nyhet2 i första hand, då jag skickade den. – –

Skulle Ni, utom denna, kunna använda en eller annan outgifven, längre eller kortere folklifsskildring vore det 2 för mig ett nöje att förmedla det.

Aktningsfullt
Axel Lundegård

 
[1] belletristiska: skønlitterære. tilbage
[2] nyhet: idet Fra Hytterne (med novellen "Ane-Mette") udkom omkring 1. maj 1887. tilbage