Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 3. september 1914

Krigens udbrud

Tilskueren  
København
Lille Strandstræde 24
3/9 1914.

Kære Hr. Pontoppidan!

Som De maaske har set, har Georg Brandes og Høffding i "Tilskuerens" Septemberhefte nedskrevet deres Indtryk fra disse Dage, og jeg har fra mange Sider erfaret, at der var en stor Trang til at læse saadanne Udtalelser fra Mænd, der betyder noget i vort Samfund. Aviserne bringer jo kun Telegrammer, og Folk er desorienterede. Var det ikke muligt, at De kunde tænke Dem at skrive noget lignende? Jeg vilde anse det 2 for meget værdifuldt, hvis "Tilskueren" kunde bringe en saadan Artikel. Jeg maatte have den c. d. 15de September.

Med venlig Hilsen

Deres ærbødige og hengivne
Poul Levin