Poul Levin til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Lille Strandstræde 24. 13. november 1911

hvor meget godt det har gjort mig

Lille Strandstræde 24.
13/11 1911.

Kære Hr. Pontoppidan!

Hjertelig Tak for Deres Brev1 om min Bog2. Af alt, hvad jeg har læst om den – og det er snart det værste ved Romanskrivning, at man maa høre paa saa forbandet meget –, af alt er Deres Ord det eneste, som har gjort Indtryk paa mig, og som jeg har haft Brug for. Jeg har nu gaaet i adskillige Dage og tænkt derpaa. Ret gav jeg Dem straks, men nu forstaar jeg ogsaa, hvorfor Bogen maatte blive saaledes. Jeg var saamænd den hele Sommer 2 baade glad og benovet, fordi det gik saa let. Af alt, hvad jeg har skrevet, er denne Bog den, som har skrevet sig lettest, nu forstaar jeg, at baade dens gode og daarlige Sider kommer af, at den er skrevet Uskyldighedstilstand3. Næste Gang gaar det ikke saa let, men forhaabentlig bliver Personerne fastere. Jeg er med Skam at sige begyndt! Men det gaar jo smaat i denne Tid, da jeg sidder med de nye Bøger.

Det er kedeligt, at De ikke skriver om Brandes hos mig. Jeg havde Brev fra ham, han er vred og klager – over ikke noget. Hans Forelæsninger4 bragte ham stor Hyldest, men han føler 3 sig meget ensom og har ikke indrettet sig paa at blive gammel.

Jeg ser igen paa Deres Brev, det har ligget her foran mig, siden jeg fik det. Hvis jeg var istand til at skrive et ordentligt Brev, vilde jeg kunne forklare Dem, hvor meget godt det har gjort mig.

Deres hengivne
Poul Levin

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bog: romanen Familien i Danmark (1911). tilbage
[3] skrevet Uskyldighedstilstand: må betyde noget i retning af at bogens indhold udtrykker uskyldighed, naivitet. tilbage
[4] Forelæsninger: i anledning af 40 års dagen for Brandes' første forelæsning på universitetet 3.11.1871 holdt Brandes tre forelæsninger om Armand Carrel. tilbage