Eli Kinck til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Oslo. 28. maj 1929

utgave av "Efterladte skrifter"

Oslo 28/5 – 29.

Kjære herr Henrik Pontoppidan.

Hjertlig tak fra min søster og mig fordi De har gitt os Deres brever fra vor far. Vi er Dem ogsaa meget taknemlig for den trættende sortering De har gjort. Brevene skal bringes til Universitetsbiblioteket hvor hans manuskripter er. Jeg vil med glæde isommer samle sammen Deres egne brever 2 til vor far og sende Dem disse, saasnart jeg har gjennemgaatt hans bok-konvolutter. De fleste av Deres brever har jeg sett han har i sin skrivebordsskuf, men nogen har han desuten spredt i konvolutter angaaende bøkene.

Til høsten kan det hænde at forlaget ikke sender ut nogen ny bok av min far. Der arbeides i stilhet paa at skaffe bidrag fra et fond til en samlet videnskabelig utgave av "Efterladte skrifter", trykt som manuskript; hvis det nu bare vilde gaa. Men der er en helt færdig digtsamling som 3 min far har samlet fra sine forskjellige bøker, to utrykte noveller1 fra den senere tid: "Torvet i Cirta" og "Det nye milde styre", og desuten endel større trykte artikler (f.eks., Saga-artiklerne, Det norske syn (= Den urgamle strid), Boccacio og den florentinske novelle, Georges Duhamel. Litt om fransk digtning fra idag, en artikel om M.P. Nilssons verk: Den romerska Kejsartiden o.s.v.). Disse artikler er spredt i aviser og tidsskrifter, og han vilde samle dem i bokform. Der maa da avgjøres om ikke disse færdige arbeider helst bør komme for sig, istendenfor i den paatænkte 4 utgave som trykkes som manuskript. Jeg har nok hatt stor lyst til at skrive til Dem og spørre om hvad De synes er det rette i denne sak. Forlaget har hele tiden vist hans bøker virkelig interesse, og jeg haaber paa en god løsning, om der end er vanskeligheter med at skaffe dette bidrag, og planen derfor først blir bekjendt til nytaar, hvis det gaar. Jeg ber Dem undskylde at jeg har skrevet saa langt. Det er mig en lettelse at huske paa at min far hadde Deres venskap gjennem aarene her i Norge.

En ærbødig hilsen fra min søster og mig.

Deres hengivne
Eli Kinck.

 
[1] noveller: Torvet i Cirta. To noveller udkom 1929. Den indeholdt: "Torvet i Cirta, eller Om navnkundighet" og "Phalaris's kobberokse, eller Det nye, milde styre. En dyrefabel". tilbage