Johs. Brøndum-Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hellerup. 22. februar 1933

jysk eller sjællandsk

Gl Vartovvej 22, Hellerup
22.2.1933

Hr. Forfatter Dr. Henrik Pontoppidan.

I nogen Tid har jeg foretaget nogle Undersøgelser af Sprogformen i Deres Romaner og Noveller, med væsentlig Hensyntagen til de i Udgaverne foretagne sproglige Omarbejdelser. Jeg vilde derfor være Dem meget taknemmelig for en Oplysning om den første Fremkomst af et Par af Deres Skitser, nemlig "Ørneflugt" (hvorom der 2 i "Juleroser" 1897 staar: Udkastet hertil er tidligere trykt) og "Rabbinerens Datter" (hvorom det i Noveller og Skitser III hedder: Trykt første Gang 1918). Som Sprogmand og ikke Litteraturhistoriker er jeg ikke saa vel hjemme paa dette Kildeforskningsomraade.

Maa jeg med det samme have Lov til at spørge Dem, i hvilken Grad De selv føler Bunden i Deres Sprogform – hvor denne gaar uden for det almindelige Litteratursprog – som jysk eller sjællandsk. Jeg 3 tænker paa de mange særlige Ord og Talemaader i Deres Bøger. Ogsaa paa en saadan Ejendommelighed som Deres udelukkende Brug af Konjunktionen dersom imod den hos de østdanske Forfattere almindelige eller eneherskende [indsat: Brug af] Konjunktion hvis. Ud fra dette Spørgsmaal maa De ikke tro, at jeg overser, at Deres Stil først og fremmest er litterært og personligt præget. Det maatte i høj Grad falde mig i Øjnene, da jeg tilfældigt læste Rusticus-Artiklerne i "Ude og Hjemme" 1883/84 og snart maatte være 4 klar over, at de kun kunde skyldes Deres Pen (hvad bl.a. efterhaanden blev godtgjort ved de sidste Breve med Førsteformen af "Ung Elskov").

Jeg haaber, disse Spørgsmaal ikke maa være Dem besværlige. De kommer fra en Sprogmand, der tillige er en af Deres taknemmelige Læsere og Beundrere.

Deres forbundne
Johs Brøndum-Nielsen