Johannes Jørgensen til Henrik Pontoppidan
1. december 1895

en religiøs Charletan

1 December 1895

Højstærede Henrik Pontoppidan

Jeg har siden igaar af al Magt bestræbt mig for at udslette det Indtryk, Deres Beskyldninger gjorde paa mig, men det vil ikke lykkes mig.

Saa lad mig da sige Dem, at jeg ikke begriber, hvorledes De, som dog kender mig, er kommen til den Mening om mig, De igaar fremsatte. Deres Tankegang var jo følgende: "Jørgensen har før været en ærlig Mand, men ikke vundet Publikum. Nu indser han, at der maa ske en Forandring, og derfor – derfor skriver han Reisebogen, som naturligvis netop er den Bog, Asfaltens Publikum maa goutere. Betegnende nok udkommer den ogsaa hos vor Literaturs Barnum1".

Jeg har her udtrykt Deres Tankegang omtrent med Deres egne Ord. De sad og sagde mig alt dette med en rolig, venskabelig Mine, hvorved De afvæbnede mig.

Er det altsaa virkelig Deres Mening? tror De, at "Reisebogen" ikke er Udtryk for en indre Kamp, som (fordi jeg er Digter, omend af de mindre) nødvendigt give sig ydre Udtryk – men at "Reisebogen" er et Forsøg paa at vække Publikums ynkende Interesse for mig?

Ja, siger De. Saaledes er mit Indtryk. Jeg mærker overalt "Sideblik til Asfalten" (Deres egne Ord).

De mærker dette – men andre kompetente Dommere, har intet mærket. Det séte afhænger af Øjnene, véd De, og god Vilje trækker et stort Læs – men ond Vilje et større.

Nu, jeg venter ikke at kunne indvirke paa Dem. Hvis De blot offenligt vilde sige, hvad De mener om mig, da skulde jeg vel svare for mig. Som det nu er, venter jeg fra forskellige Kanter at høre, at en Mand, "som ellers er mig meget gunstig stemt", har udtalt, at jeg var ... den foragteligste af alle literære Humbugmagere: en religiøs Charlatan!

Velan, tro det! udbred det! Men tilføj blot "Jeg personlig har ganske brudt med Johannes Jørgensen. En Mand af hans Slags vil jeg ikke se indenfor mine Vægge, ja end ikke hilse paa Gaden."

Ærbødigst
Johannes Jørgensen

 
[1] Barnum: P.T. Barnum (1810-91) var en amerikansk impressario og reklamemager, hvis metoder forlagsboghandler Ernst Bojesen tillempede det nordiske marked. tilbage