Aage Hirschsprung til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 20. november 1906

jo dyrere Raad

[trykt:] DET SCUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN

20.11.06

Kære Pontoppidan.

Hjærtelig Tak for Deres Brev!

Mest ondt gjorde det mig deraf at erfare, at min Formodning om, at De i dette Efteraar langtfra har været saa rask som ønskeligt, har slaaet til; at Deres Øjne nu ogsaa svigter Dem, er mere end trist; forhaabentlig er dette forbigaaende, ellers véd jeg virkelig ikke andet Raad at give Dem, end at De snarest muligt maa tiltræde Deres aarlige Rivierarejse – Deres Lejlighed venter Dem sikkert i Nervi, hvor Luften p.T. skal være mild og blød efter 2 en Del Regn. De maa altsaa tage Sagen alvorligt under Overvejelse; jeg antager mine Forældre efter deres Udtalelser ved Afrejsen har opfordret Dem til den samme?

At De vil svigte mig som litterær√ Raadgiver véd jeg slet ikke hvad jeg skal sige til! At Deres eget Arbejde gaar forud for alt andet, det er saa selvforstaaeligt, at hvis De havde nøjedes med at give mig denne Grund, skulde denne min Pen ikke være blevet sat i Aktivitet; jeg maatte i modsat Fald være Dem en meget maadelig Forlægger. Men naar jeg synes at kunne forstaa, at Grunden egentlig er den, at De har meget lidt Føling med de sidste Dages Litteratur, og af den Grund ikke troer at kunne være mig en god Raadgiver, de enkelte Gange, jeg vover mig til at gjøre Dem Ulejlighed, 3 saa maa jeg sige, at netop i denne Kritik overfor de fremvældende Bogmasser og Tilbud, har jeg jo haft mit bedste Værn og min sikkreste Støtte. Hvis De har Ret i Deres elskværdige Formodning om, at jeg nu√ godt kan "gaa alene", og støtte mig til min egen Indsigt og Smag, saa er jeg sikkert ikke naaet hertil uden netop ved Deres gennem saa mange Aar og saa uegennyttigt ydede Hjælp og Bistand; og jeg føler mig desværre alt andet end overbevist om Rigtigheden af Deres Mening paa dette Punkt. Derfor haaber jeg ogsaa endnu paa, at jeg en Gang imellem, naar De har en absolut ledig Time, maa henvende mig til Dem om et af de gode Raad, som jo dyrere de er, desto dybere paaskønnes. Og kan jeg ved Lejlighed gjøre Gengæld, vil jeg føle 4 det som den bedste Pant paa Deres uforandrede Følelser. Jeg glæder mig nu til snart at se Dem herinde, og haaber De i hvert Fald vil reservere mig Middagen? Ogsaa vil jeg være Dem taknemlig, om De, naar Dagen for Førsteopførelsen af "Asgaardsrejen" definitivt er fastsat, vil lade mig den vide; kan jeg det, har jeg da tænkt mig at tage den lille Sviptur til Odense og se Stykkets sceniske Virkning, siden det trækker ud med den københavnske Opførelse af det. Dorph-Petersen havde i sin Tid meget Mod paa det.

Modtag nu sluttelig til Dem og Deres mine bedste Hilsner.

Deres hengivne
E.A. Hirschsprung