Aage Hirschsprung til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Køge. 5. oktober 1895

en nutidig Fortælling kærkommen

d. 5 Oktb.95.

Herr Henrik Pontoppidan
Køge.

Idet vi takker Dem for Deres i Dag modtagne Brev, undlade vi ikke herved at komme tilbage til den deri nævnte Sag.

Saa langt fra at Idéen er opgivet, have vi for Øjeblikket tre Bind af vort lille Bibliothek under Udarbejdelse; det første, som tænkes at foreligge færdigt i Løbet af denne Maaned, er Holger Drachmanns nye Roman: Kitzwalde1. Bibliotekets Hovedtanke er, som vistnok ogsaa tidligere betonet, at udgive Arbejder af de ypperste nulevende og afdøde danske Forfattere, illustrerede af fremragende danske Kunstnere, i en elegant Udstyrelse, og til lavest mulig Pris! Om selve Arbejdernes Natur udtale vi os kun ugjærne, 2 idet vi nødigt derigjennem vilde øve noget Pression paa Forfatterne. For Deres Vedkommende maa det maaske dog være os tilladt at udtale, at en nutidig Fortælling (Novelle el. Roman) vilde være os mest kærkommen. Dens Omfang have vi tænkt os til c. 6 32-sidige Ark som vedlagte Prøve, og Tidsfristen for Afleveringen ønske vi gjærne – saafremt det maatte passe Dem - sat til c. 1 April; Bogen vil da kunne foreligge illustreret til næste Efteraar eller Jul. Honoraret tillade vi os at foreslaa – ligesom for Holger Drachmanns Vedkommende – sat til 100 Kr pr 32 sidet Ark for et Oplag paa tre Tusinde – et Antal under hvilket Foretagendet ikke vil kunne svare Regning. – Sluttelig undlade vi ikke herved, for at supplere Deres Indtryk af Bibliotekets Karakter, at tilføje, at de under Forberedelse værende Bind ere: Poul Møllers "En dansk Students Eventyr", illustrert af Frants Henningsen2, Carls Bernhard's "Kommissionæren" med Tegninger af Carl Thomsen3, en ny Fortælling af Karl Gjellerup4, samt muligvis et Par af Goldschmidts smaa Fortællinger5. – Idet vi haabe gjennem ovenstaaende tilstrækkeligt at have belyst denne Sag, for hvis Realisation Deres Medvirkning vil være af saa væsentlig en Betydning, imødese vi Deres ær[ede]. Svar. – Ærbødigst

Det Schubotheske Forlag
Lybecker & Hirschsprung

 
[1] Kitzwalde: udkom 7. nov. tilbage
[2] en dansk Students Eventyr udkom i 1896. tilbage
[3] Kommissionæren udkom i 1895. tilbage
[4] G-Dur. En Kammernovelle udkom i 1899. tilbage
[5] udkom ikke. tilbage