Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Oktober 1917

langs Svendborg Sund

Christiansminde Badehotel Torsdag1

Kære Henrik Pontoppidan.

Imorges spadserede jeg ud til Strandgaarden. Det er en ½ à ¾ Times Gang fra Svendborg. Vejen derud er temmelig kedelig igennem et moderne Villakvarter med nyanlagte Veje, hvor Rigmændene i Svendborg har bygget indrettet sig et Slags Hellerup. Men kort før man naar Stedet, drejer Vejen ned langs Svendborg Sund, og samtidig bliver Egnen landlig og smuk. Strandgaarden selv ligger lavt paa en Skraaning ned mod Sundet og umiddelbart ud dertil med en ganske pæn Have foran Huset og Udsigt over til Taasinge med Brejninge Kirke akkurat ligeoverfor. Huset var straatækt, Vinduerne sad lavt nede ved Jorden som i et Bondehus. Værelserne var ganske pæne og rummelige, med en god Seng og et tarveligt Bohave; der var Kakkelovne, men der saa ud til at være mørkt, fodkoldt og maaske ogsaa lidt fugtigt; til Gengæld var der Læ for Nordenvinden. Ved Sommertid 2 maatte der være godt at være, men som et Efteraarsopholdssted anser jeg det for temmeligt tvivlsomt. Saa vidt jeg kunde orientere mig var der heller ikke gode Spadsereture. Men jeg fulgte ikke Kysten længere ud, da jeg var bleven træt af at gaa fra Christiansminde til Svendborg og gennem Byen og skulde tilbage den samme Vej inden Frokost.

Her er jo et fuldkomment mondænt Hotel; i Øjeblikket er vi 10 Gæster, men om et Par Dage rejser hele det øvrige Selskab og saa bliver jeg formodentlig smidt ud, da jeg ikke kan tænke mig, at Hotellet skal holdes i Gang alene for mig. Jeg kommer hjem vistnok Mandag Aften. Igaar var jeg ovre paa Taasinge, hvor det bugnede af Æbler og Pærer. Skovene her er fulde af Brombær, Nødder har jeg derimod ikke set. De smaa Dampskibe, der løber i Sundet, er til megen Fornøjelse. Tirsdag og Onsdag fuldkommen Sommervejr, idag derimod Efteraar.

Jeg er bange for, at Minna Albertsens Menage vilde have passet bedre for Dem, da De var 20-30 Aar end nu, og hvis De endnu føler Dem som Rekonvalescent, skal De ikke reflektere derpaa.

Venlig Hilsen til hele Familien.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] udateret, men kan sandsynligvis tidsfæstes til efteråret 1917. Antoinette Pontoppidan blev så alvorligt syg midt i september 1917, at man besluttede at opløse hjemmet i Snekkersten. Møblerne blev 24.9 opmagasineret hos Galschiøt i Helsingør. Antoinette skulle indlægges på Rigshospitalet, hvorfor HP forsøgte at finde en lejlighed i København, men uden held. Formentlig har HP derefter set en annonce fra et pensionat "Strandgaarden" i Svendborg og bedt Erik Henrichsen, der tilfældigvis opholdt sig på Christiansminde Badehotel, om at undersøge stedet. Som det fremgår af brevet, erklærede EH stedet for uegnet. HP rejste til Svendborg 19.10 og indlogerede sig på Wandalls Hotel. EHs iagttagelser af æbler, pærer og brombær understøtter en datering til en torsdag i begyndelsen af oktober. tilbage