Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
4. april 1915

denne 50 Aars Milepæl

4 April 1915

Kære Ven

Netop med den af Dem anførte Motivering, nemlig at jeg ikke er Tenorsanger, gjorde jeg, hvad jeg kunde for at komme ubemærket forbi denne 50 Aars Milepæl1. En af vore fælles Venner arrangeret Aftenfest – efter Sigende à 12 Kr. pr. Kuvert – væltede jeg uden Spor af Rørelse eller Taknemlighed over Ende, og er som Følge deraf nu sat i Gabestokken som en "sær" Person. Har De læst Vilh. Andersens Artikel i Berl. Tid. og Vedels i "Nationaltid"? Velment men i høj Grad upraktiske, fordi de 2 sagde alt√ det, som er Vand paa mine Avindsmænds Mølle. Det er derfor en Behagelighed nu at have Sagen overstaaet. Tak for, at De og den syge stakkels Fru Antoinette tænkte paa mig; ingen af os hører til den officielle eller festlige Del af Samfundet, men af Hverdage har vi haft mange gode sammen og jeg haaber, at det ikke skal være helt forbi med disse gode hyggelige Dage. Mine Tanker er ofte i Snekkersten, og naar den første bløde Foraarsluft indfinder sig, vil jeg tænke paa den kære Patient og ønske for hende. Hils hende fra mig, og selv Tak for Venskab i Aarenes Løb.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] 50 Aars Milepæl: Erik Henrichsen fyldte 50 år 2.4.1915. tilbage