Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 20. oktober 1914

Else i sit lille Hjem

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Stormgade 6.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn K., d. 20 Oktbr 1914

Kære Henrik Pontoppidan

Jeg hørte jo allerede for flere Dage siden genn. Steffen√ til min Sorg, hvor alvorlig Deres Kones Sygdom er bleven. Men det var den Dag, da jeg rejste til Palsgaard og havde rejsetravlt, og derfor maatte nøjes med at sende Dem min Hilsen gennem Steffen. Nu idag paa Vejen ind til mit Kontor gik jeg op til Else, og skønt hun kaldte Tilstanden for "Bedring", saa fik jeg dog ved at tale med hende i højere Grad end gennem Steffens Beretning Indtryk af, hvor alvorlig Situationen er, og hvor svært og langvarigt et Sygeleje der i hvert Fald forestaar. Hvor besværet har dog ikke Deres Liv været af mange alvorlige Sygdomstilfælde, og det er tungt for Dem nu, da 2 De er mere ensom end før1, at skulle gaa ind i en ny Sygdomstid midt i den mørke Vinter og tilmed i denne Tid, hvor Tankerne iforvejen er saa alvorlige og Sindet saa spændt og angstfuldt. Jeg tænker paa Dem, kære Henrik Pontoppidan, og ønsker for Dem, ønsker ogsaa, at jeg kunde være noget for Dem, og haaber, at De vil lade mig det vide, naar Forholdene er blevet saadanne, at en Samtale kan være Dem til nogen Opmuntring.

Hvor uheldigt ogsaa for Deres Arbejde, at dette skulde træffe Dem lige i det Øjeblik, da De trængte til uforstyrret Fordybelse.

For dog ogsaa at bringe en lysere Stemning med ind i disse Linier vil jeg tilføje, at det var en stor Glæde for mig, at se Else i sit lille Hjem. Hun saa sød og lykkelig ud og fremviste med Stolthed sine forskellige Ejendele, og tog imod mig paa en saa hjærtelig Maade, at jeg blev helt varm tilmode.

Med et Haandtryk

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] mere ensom end før: begge børnene er flyttet hjemmefra. tilbage