Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
19. juli 1914

saa meget af en Mandskarakter

19 Juli 1914

Kære Henrik Pontoppidan.

Blandt de Breve, jeg i denne Tid har faaet, har intet gjort mig saa godt og givet mig Følelsen af et fast, fra et sandt Vennehjærte kommende Haandtryk som det Brev, De skrev til mig. Dette maa jeg sige Dem, inden jeg idag begynder min Sommerrejse. Iaften rejser jeg med Nattoget til Stockholm, derfra til et Sted, der hedder Rättvik i Dalarne, derfra efter et Par Ugers Forløb via Stockholm–Åbo til Finland.

Da jeg sidst besøgte Dem i Snekkersten, havde jeg den hele foregaaende Nat ligget vaagen og taget Afsked med min Moder. Thi den Dag og Nat blev det mig klart, at hun vilde dø. En meget stærk Uhyggefølelse, forhøjet ved den smukke 2 Sommerdag, beherskede mig under vort hele Samvær den Dag, og jeg havde ondt ved at vise nogen Sympati for de Begivenheder, der stod paa Dagsordenen hos Dem. Derfor vil jeg sige Dem og Deres Hustru, at jeg, trods Dødens Gru har været i mit Sind, dog har tænkt og vil tænke paa Eder og dele Eders Glæde over, at I har bragt det saa vidt med Eders to for mig kære Børn, at den ene skal holde Bryllup og den anden er bleven Student. Jeg husker tydeligt den Dag, jeg første Gang besøgte Eder sammen med Rohde, ikke mindst husker jeg Elses skønne Barneøjne, og at denne yndige Pige nu i sin ganske unge Alder skal staa Brud, det er ikke mere end hvad der tilkommer hende, og ligesaa, at hun faar en Mand, der saa ung han end er, har saa meget af en Mandskarakter. Jeg 3 vil fra det fjærne tænke paa Eder og paa de Unge den 24de ds.

Endnu blot en lille lidt mere materiel Bemærkning, adresseret særlig til Dem, Fru Pontoppidan. Der ligger hos mig 6 smukke gammeldags Sølvspiseskeer, som jeg havde bestemt til Gave til Else og hendes Mand. Bladet er saa stort, at der kan tages nogle meget graadige Mundfulde med dem, hvilket maaske indeholder en daarlig økonomisk Lære for dem Unge√ og deres tilkommende Gæster. Naar jeg foreløbig ikke sender dem, er det, fordi jeg først vil høre, om de maaske faar nok af Spiseredskaber og da har mere Brug for en anden Gave.

Lev vel! Og god Lykke alle fem med Resten af Sommeren!

Eders hengivne
Erik Henrichsen