Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
4. juli 1914

Moder slaaes med Døden

4 Juli 1914

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres venlige Forespørgsel. Det gaar jævnt nedad med Moder; iforgaars var hun saa svag, at vi troede, at det var paa det sidste, igaar rettede hun sig igen lidt op og en lille Tid kan hun vel endnu have at slaaes med Døden; jeg haaber, at den maa blive saa kort som muligt. Jeg har det Indtryk, at hun i den sidste Tid ikke lider ret meget; hun ligger mest og sover og hendes Modtagelighed for legemlige og sjælelige Indtryk bliver forhaabentlig mere og mere svag. Naar hun nu uden yderligere Tiltale kunde faa Lov at sove ind i den evige Søvn, skulde jeg være glad.

Jeg sender Hilsen til hele Familien, til Lykke med Steffen1, jeg sender ham en lille Lykønskningsskrivelse.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Steffen: som var blevet student fra Helsingør højere Almenskole. tilbage