Erik Henrichsen til Antoinette Pontoppidan
Sendt fra Sandbjerg Slot. 12. august 1908

beskæmmende danske Begivenheder

Sandbjerg Slot. 12 Aug. 08.

Kære Fru Pontoppidan

Jeg har ingen jyske Kroer opdaget, men for dog ikke at vende hjem fra min Opdagelsesrejse helt uden videnskabelige Resultater, byder jeg til Gengæld paa et Slot. Men maaske er Deres Smag saa demokratisk, at De siger: "Naar Dig nogen Karper byder, og Du faar kun tørre Jyder" osv1. Slottet ses paa medfølgende Kort; det ligger i Sundeved, lige ved Alssund, der ses paa Billedet. Det er den yppigste danske Natur: Blaa Sunde, gyldne Hvedemarker, grønne Skove, bugnende Frugthaver, mægtige Træer, fed og blød Jord, hvori man i Regnvejr, som idag, bliver hængende. Men paa 2 denne Egn har jo ogsaa desværre en af de mørkeste, ja mest beskæmmende af danske Begivenheder gaaet for sig: af det idylliske Landskab, som De ser paa det andet Kort, er Skoven til venstre, Sattrupskov, det Punkt, hvorfra Preusserne gik over til Als, og til højre ses Arnkillsøre, hvor de gik i Land, og hvor nu et drabeligt "Denkmal" er opstillet. I Moltkes2 Breve3 har jeg læst en Skildring af Egnens Natur, saaledes som den viste sig for ham i den Juninat, da han stod netop her og fulgte Overgangen. Naar man kommer sejlende hertil fra Flensborg, glemmer man heller ikke dette skumle Slot paa det 3die Billede, hvor Chr. II sad fangen, og hvor der nu er en preussisk Kaserne. Her er meget 3 at se og ligesaa meget at føle. Kom selv og se og føl. Jeg har kun været her nogle faa Dage, og vil derfor komme igen en anden Gang, kunde vi da ikke endnu en Sommer mødes – eller maaske endnu bedre en Pinse eller en smuk Septemberuge. Pensionatet er fortrinligt, høje luftige Værelser, stor Have, behagelige Værtsfolk, 3 Søstre til Hanssen-Nørremølle. Til Efterretning for Frk. Nielsen4: Middagen idag var Fiskegratin, Andesteg, Rombudding med Kirsebær, saa hendes Traktementer begynder at blegne for Erindringen.

Jeg rejser imorgen til Flensborg, derfra til Slesvig, og saa til Lübeck og hjem.

Hils Deres Mand og Børn og min Madmoder og hendes Søster√, Hr og Fru Nathansen5, hvis de endnu er i Rørvig

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Naar Dig nogen Karper byder…: citat fra Johan Herman Wessel: Kierlighed uden Strømper, 1774. tilbage
[2] Moltke: militærstrategen Helmuth von Moltke (1800-1891). tilbage
[3] Breve: antagelig H. v. Moltke: Die militärische Korrespondenz während der Kriege von 1859, 1864, 1866 und 1870-71, Berlin, 1892-1902. tilbage
[4] Frk. Nielsen: muligvis den samme som den Kristine Nielsen, f. 1888, der i 1906 var husassistent hos Pontoppidans i Hillerød (folketællingen). tilbage
[5] Nathansen: af HPs brev til Nathansen 12.8.1908 fremgår at de to forfattere havde tilbragt nogle muntre feriedage i Rørvig, hvor altså også Henrichsen havde været til stede. tilbage