Erik Henrichsen til Valdemar Vedel
7. november 1905

søgt at kapre noget fra ham

[påført med fremmed hånd, formentlig af KB:] [7.11.19051]

Kære V. V.

Undskyld, at der er gaaet en Dag over, men jeg havde Forhindringer igaar. – Det er jo ingen helt daarlig Artikel, Haugs, omend letløbende, overfladisk og med journalistisk Svada. Men da det helt igennem er en Apologi, tilmed lidt snobbet, i hvert Fald ukritisk og gesinnugstüchtig2, er der ingen Fornøjelse ved at tage den, og jeg holder ogsaa bestemt paa Kassation. – Din Plan med Pontoppidan er næppe mulig, allerede af den Grund, at han vist ikke er saa hurtig i Vendingen, at han kan blive færdig til næste Hæfte. Jeg har nu skrevet til ham idag3 og paa en fin Maade søgt at kapre noget fra ham til Tidsskriftet. Vi faar nu afvente Virkningen af denne Lokkedue. Naturligvis maa 2 Du se at faa et Stykke om Norge, og jeg vilde i Dit Sted prøve Lykken hos Å. Fr.4 Eller kunde ikke Philipsen igen knirkes op – den betydningsfulde Situation – et kendt politisk Navn – osv. Møller skriver vel om Rusland.

Der er jo nu foruden J.L. Ussing5, ogsaa Frederiksen6 og J.K. Lauridsen7. Om denne sidste vilde jeg egentlig gærne skrive et lille Stykke – med en lidt udvidet Ramme: en virkelig Martyr i Modsætn. til de forlorne, de, der blev brugte og de, der brugte andre osv, – men jeg tør jo ikke trænge mig paa. De sidste Afvisninger har været for eftertrykkelige.

Din E. H.

Min berygtede "Nessosskjorte" er blevet overtrumfet i sidste Hæfte af Hagensen. Han skriver pag. 865: Da Xerxes's Soldater saa Havet, raabte de "Thalatta"!

Jeg havde en Epistel fra G.B. i Anledn. af 3 mit sidste Stykke. Meningen var den: G.B. havde atter grebet ind og afværget "Komplottet".

 
[1] dateringen stemmer med det (daterede) brev Henrichsen sendte til Pontoppidan samme dag. tilbage
[2] gesinnugstüchtig: som har den officielt anerkendte mening. tilbage
[3] se brev 7.11.1905. tilbage
[4] Å.Fr.: formentlig historikeren Aage Friis (1870-1949). tilbage
[5] J.L. Ussing: professor i klassisk filologi og arkæologi, som døde 28.10.1905. tilbage
[6] Frederiksen: politikeren, professor i nationaløkonomi N.C. Frederiksen, som døde 4.11.1905. tilbage
[7] J.K. Lauridsen: venstrepolitiker, som døde 3.11.1905. tilbage