Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
17. december 1889

Med Fornøjelse

[påtegnet: 187]

[Til:] Henrik Pontoppidan
Den 17 December 1889

Tak for Deres elskværdige Skrivelse som det har glædet mig meget at modtage.

Med Fornøjelse gaar jeg ind paa Deres Tilbud om at forlægge det tilsendte Manuskript1 i et Oplag paa 1500 Expl mod et Honorar af 75 Kroner pr Ark. hvoraf 300 Kroner hermed sendes Dem, og hvormed Resten afskrives Trykningen kan paabegyndes saasnart De ønsker det. Honoraret afskrives efter Deres eget Forslag paa 300 Kroner nær som følger hermed.

[Jacob Hegel]

 
[1] Manuskript: Skyer. tilbage