Jacob Hegel til Henrik Pontoppidan
24. august 1888

som en ærekjær Mand

[påtegnet: 185]

[Til:] Herr Henrik Pontoppidan
Den 24 August 1888.

I Besvarelse af Deres elskværdige Skrivelse skal jeg herved tillade mig at meddele Dem at jeg angaaende Forskud paa Honoraret ikke kan give Dem noget bestemt Tilsagn før De har indleveret hele√ Manuskriptet. [det følgende er overstreget med skrålinier.] Et Rygte vil vide at De søger De har til Hensigt at søge en anden Forlægger, og skjønt en det er vel overflødigt at bemærke at en saadan Fremgangsmaade overfor et Firma til hvem De staar i en saa stor Gjæld, som De for Øjeblikket gjør, kun vilde tage sig meget lidt vilde være højst uklog for at bruge et meget mildt Udtryk. Hvis dette Rygte skulde bekræfte sig hvad jeg for Deres Skyld vægrer mig ved at tro, vil jeg dog bede Dem at erindre at det omhandlede Manuskript af Dem i sin Tid varblev√ stillet som Sikkerhed for en Sum som De det Pengesum og kun er blevet Dem udleveret for at De kunde foretage de nødvendige Rettelser.

Saasnart De sender Manuskriptet skal jeg tage Sagen Deres Forlangende√ op [til] fornyet Overvejelse. [overstregning med skrålinier slut.] For nogen Tid siden stod der meddelt i Politikken at De der hos en anden Forlægger her i Byen vilde udkomme en ny Bog af Dem. Det faldt mig ikke ind at fæste den mindste Lid til denne Meddelelse og nogle 2 Dage efter fik jeg ogsaatilmed√ den Oplysning fra Dem at det vel fra Deres Side√ var overflødigt at De sige at der intet som helst laa til Grund for dette Rygte, da De som en ærekjær Mand naturligvis aldrig kunde falde paa at søge anden Forlægger saalænge Deres Gjæld her til Forretningen stod uafgjort hen og det i Deres Brev omtalte Manuskript der af Dem i sin Tid var stillet som Sikkerhed for et Pengeforskud sendte jeg Dem efter Deres Ønske for at De kunde foretage de Rettelser og Tilføjelser som De mente vilde være nødvendige ved dets Udgivelse. Nu stiller Sagen sig imidlertid noget anderledes idet nemlig en meget paalidelig Mand har meddelt mig at De skulde√ har>have truffet Aftale med en anden Forlægger her i Byen om hos ham at udgive en ny Bog i dette Efteraar. Endnu betragter jeg Sagen somdette Rygte√ som højstaldeles√ upaalideligt, men for en SikkerhedsOrdens√ Skyld vilde jeg gjerne inden jeg sender Dem noget à Conto Honorar høre det gjendrevet fra Deres Dem selv og beder Dem omgaaende at sende mig et bestemt Tilsagn om at De ikke agter at√ udgive nogen Bøger hos anden>andre Forlægger[e] før Deres Gjæld fuldt ud er dækket. De maa ikke tage mig det ilde op at det ser ud som√ jeg nærede nogen Mistillid til Deres tidlige[re] bestemte Udtalelse men Vedkommende som mener at v[ide] har meddelt mig det Rygtet er en meget Mand der ellers ikke plejer at løbe med løs Snak og han mener i dette Tilfælde√ at have sin Udtalelse fra paalidelig Kilde.

Med venlig Hilsen

[Jacob Hegel]