Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
18. juni 1886

Bondeliv i Firserne

[koncept] [påtegnet:] 79

Henr. Pontoppidan 18/6 1886.

Som jeg tillod mig at sige Dem, da vi sidst saas, er Tidsforholdene overord. ugunstige og Forretningsløsheden er i stadig Tiltagende; dertil kommer, at udestaaende Fordringer enten udeblive eller gaa langsomt yderst sparsomt ind. Det maa under disse Omst. anses for heldigt, at man til enhver Tid kan betale hvad man er skyldig, og det falder svært at staa i Forskud. Men da jeg til Efteraaret har lovet Dem yderligere 500 Kr. à conto, vil jeg dog – for ikke at bringe Dem i Forlegenhed – gjøre mig en Glæde af at allerede opfylde Deres Ønske i venligt Brev af 17 og sender Dem herved Halvdelen af dette Beløb. Naar De altsaa i Aug. eller Sept. hæver de 250 Kr., afleverer De det hele Manuskr. til Bondeliv i Firserne, hvoraf jo Intet har været trykt før, og som De jo vil have udgivet før "Mimoser" kommer i Handelen?

[Fr. V. Hegel]