Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
25. december 1883

store Forventninger

25/12 83
74
Henr. Pontoppidan.

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev af 23 d. og for hvad De deri meddeler mig. Efter at jeg nu har gjennemlæst Deres Landsbybilleder, som i høi Grad har interesseret mig, imødeser jeg med store Forventninger Deres næste Bog, og naar denne udkommer om Foraaret (helst tidlig), altsaa paa en Tid hvor der ikke udgives saa meget, vil den ogsaa langt lettere drage Opmærksomheden paa sig end Tilfældet har været med Landsbybilleder, der kom just i de Dage, da der var en formelig Oversvømmelse af nye Bøger, for sent til at gjøre sig gjeldende til Julen, idet den ikke kunde blive omtalt i de større Blade. Men jeg er overbevist om, at denne Bog nok vil hævde sin Plads i Literaturen og finde sine Læsere; lad nu først Anmelderne henlede Publikums Opmærksomhed paa den.

2

Da jeg havde læst Deres Landsbybilleder skrev jeg til Vodskov og bad ham om at omtale den i Il..Tid. Just i dette Øieblik modtog jeg hans Svar, at han gjorde det med Glæde. "Allerede for "Sandinge Menighed" havde jeg havt Lyst til at føre et lille Forsvar, men da jeg kom til, var den destoværre givet en Anden i Arbejde", foier han til.

Paa Torsdag, naar jeg kan komme ind i Banken, sender jeg Dem med [ulæseligt ord] den forlangte Sum, som Forskud paa Honorarer.

Modtag, kjære Hr. Pontoppidan, de venligste Hilsener fra mine Børn og fra mig

Deres hengivne