Frederik V. Hegel til Henrik Pontoppidan
5. oktober 1883 (indlagt i første brev)

Dem, som har henvendt Dem til mig

[påtegnet:] 5/10 83. [påtegnet:] 69

Hr. Henr. Pontoppidan.
Hjørlunde
pr. Slangerup

I Henhold til den Samtale I Kontinuation af vor tidligere Samtale skal jeg tillade mig at fremsætte et Par Bemærkninger. De ønskede, at jeg skulde overtage Forlaget af fremtidige Arbejder, der maatte udgaa fra Deres Haand. Herfor vilde der fra min Side i Almindelighed intet været til Hinder idet jeg betragter det som en Ære at være Deres Forlægger; men jeg maa gjentage, hvad jeg under vor Samtale saa stærkt fremhævede: Deres nuværende Forlægger, Hr. Andr. Schou, kjender jeg som en dygtig, elskværdig√, behagelig og i alle Maader hæderlig Forretningsmand; dette er det ene; det andet er, at jeg ikke paa nogen Maade ville paadrage mig endog Skinnet af at handle saa uvenligtukollegialt√, at jeg skulde drage nogen Forfatter bort fra hans Forlægger. At dette ikke er saa i indeværende Tilfælde, véd baade De og jeg, da det er Dem, som har henvendt Dem til mig, og ikke omvendt. For altsaa at have en ganske ren Fod at staa paa, tillader jeg mig at foreslaa Dem endnu engang at betænke Sagen ret alvorligt, inden De udfører foretager dette 2 Skridt, da det for mit Vedkommende ikke skal lægges Dem nogenmindste√ Hindring i Vejen, om De efter moden Overvejelse beslutter Dem til at vende tilbage til Deres oprindelige Forlægger. Dette er hvad jeg ønsker paa Forhaand udtrykkeligt, ogsaa skriftligt, at have udtalt.

 

Henrik Pontoppidan

5/10 83

[påtegnet:] 70

Allerede for et Par Ugers Tid√ siden havde jeg skrevet indlagte [dvs. ovenstående; red.] Brev til Dem men har ikke kunnet afsende Brevetdet√ før jeg fik Deres Adresse, og Herr Borchsenius af hvem jeg skulde have den at vide, har jeg tilfældigvis ikke set i flere Dage. Efter Deres i Dag modtagne Brev synes jo min tidligere denne Skrivelse overflødig, men da jeg i en Samtale forleden Dag med Herr Schou nævnte for ham at jeg havde skrevet Dem til for at De ikke senere√ skulde fortryde dette Skridt, synes jeg at have en Forpligtelse til at sende Dem Brevet og skulde De, hvad jo rigtignok ikke fremgaar af den venlige Skrivelse, ønske at gjøre det om, er jeg om end nødig villig til at renonceretræde tilbagefra den Ære at være Deres Forlægger. Er Deres Beslutning imidlertid 2 fast udbeder jeg mig Plads for følgende Bemærkninger: