Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
3. april 1930

alle Deres Bøger i ensartet Form

København d. 3-4
1930

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Deres Forslag om at udskyde "Mands Himmerig" af Novelle-Samlingen i Stedet for at dele denne over er ganske uden Tvivl den bedste Ordning for at faa det enkelte Bind ned paa en rimelig Pris. Og det har ogsaa den store Fordel, at Novellerne holdes samlede som en Helhed for sig.

Novelle-Bindet gaar derefter ned til ca. 25 Ark, og Prisen kan da sættes til Kr. 7.50. Med Fradrag i Prisen, naar Honoraret beregnes, af den Femtedel, som "Det ideale Hjem" udgør af det hele, vil de 20 pCt.s Honorar til Dem blive Kr. 4800.-.

Men hvad nu "Mands Himmerig" angaar, synes jeg, at det vil være rimeligt, at ogsaa denne Bog optrykkes. De husker maaske, at vi allerede sidste Aar gjorde Dem et Forslag i den Retning. Jeg vil gerne optage dette Forslag paany, saafremt De da ikke ligefrem har et Ønske om, at Bogen ikke optrykkes. Nærmere præciseret vil jeg foreslaa, at vi trykker 3000 Eksemplarer med Skrift som i sidste Udgave, men med Kolumnen gjort saa meget større, at Formatet paa Bogen bliver det samme som det, der nu gælder Rækken af Deres Værker. 2 I alt væsentligt vil man derefter have alle Deres Bøger i ensartet Form. Prisen mener vi at kunne sætte til ca. 5.75, og Honoraret til Dem for denne Bog, beregnet til 20 pCt. af Bogladeprisen, bliver da Kr. 3450.-. Bogen er jo ret ny og har haft et smukt Salg; det vilde være Synd, synes jeg, at den allerede skulde gaa ud af Handelen.

Jeg beder Dem venligst meddele mig Deres Mening om vort Forslag, saadan som det nu ser ud. Som Prøve paa Udstyret følger vedlagt en Side Nr. 1, beregnet for Novelle-Samlingen, Nr. 2 for "Mands Himmerig".

Det gør mig ondt at erfare, at Deres Hørelse er blevet saa daarlig, at De har Besvær ved mundtlige Konferencer, det vilde have glædet mig meget at have faaet Lejlighed til igen at hilse personligt paa Dem. Det er jo snart længe siden.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel