Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
3. januar 1930

Forfatterens Udvalg af Noveller og Skitser

København d. 3-1
1930

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

De har naturligvis ganske Ret i, at der paa Bagsiden af de to Titelblade til Novelle-Bindene bør tilføjes en Notits om, at Udgivelsen af et tredie Bind forberedes, og at dette vil foreligge i Løbet af 1930. Derefter kan maaske saa oplyses, at de tre Bind tilsammen danner Forfatterens Udvalg af Noveller og Skitser. Med Hensyn til Titlen paa dette tredie Bind vil det vel være rimeligt, analogt med Titlerne paa de to første, at kalde det "Højsang, og andre Noveller og Skitser". Eller har De et andet Forslag? Selvfølgelig vil vi ved Siden af Enkeltbindssalget holde Udgaven samlet i Noveller og Skitser I-III, og Køberne af de to første Bind vil kunne faa det tredie Bind med Titelblad "Noveller og Skitser" III svarende til de to andre Bind. Ogsaa paa Bagsiden af Titelbladet til dette tredie Bind bør der naturligvis henvises til de to foregaaende Bind.

Tak fordi De gjorde os opmærksom paa denne Mangel ved Notitsen. Paa den ovennævnte Maade vil Bindenes Salg indbyrdes 2 støtte hverandre. Vi imødeser med Glæde Udgivelsen af det planlagte tredie Bind med det i Deres Brev nævnte Indhold. For vort Vedkommende kan Trykningen begynde naar som helst, saa snart De har Manuskriptet færdigt. Udsendelsen bør vel ske tidligt paa Efteraaret?

Jeg takker for Deres venlige Nytaarsønsker, som jeg gengælder paa det hjerteligste.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel