Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. december 1929

Noveller og Skitser

København d. 28-12
1929

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Af den Udgave af "Noveller og Skitser", som vi udgav i 1922, trykt i et Oplag paa 10.000 Eksemplarer, ligger der endnu ca. 7.000 Eksemplarer tilbage. For at faa lidt Gang i Salget af dette store Restoplag har vi regnet med at tage de to Bind med i en Række Bøger, som vi udsender om en Maaneds Tid til en meget billig Pris i indbunden Stand. Men for yderligere at fremme Salget vilde det være overmaade heldigt, om man kunde sælge Bindene enkeltvis. Dette lader sig imidlertid ikke gøre, uden at man ophæver den Samhørighed, som fremgaar af Betegnelsen I og II Bind, og da Indholdet af Bøgerne jo ikke forbyder en saadan Adskillelse, vilde vi gerne have Lov til at trykke et særskilt Titelblad til hvert Bind og give hvert af dem en selvstændig Titel. Det naturligste vil vel i saa Fald være, at man anvender Titlen paa den første Novelle i hvert Bind med Tilføjelsen "og andre Noveller og Skitser", saaledes som det fremgaar af medfølgende to Korrekturtryk1. Paa Bagsiden af Titelbladet 2 har vi saa tænkt at give en Oplysning med Henvisning til det andet Bind der supplerer den komplette Samling "Noveller og Skitser". Teksten hertil fremgaar ogsaa af Korrekturen.

Jeg beder Dem venligst meddele mig, om De har noget at indvende imod denne Foranstaltning. Jeg tror, at mange Mennesker, som gerne vilde eje et Udvalg af Deres Noveller, men som tidligere har afholdt sig fra at købe dem, dels paa Grund af den høje Pris, dels paa Grund af, at man har været tvunget til at købe begge Bind, vil anskaffe sig Bøgerne efterhaanden, paa den Maade de nu vil komme til at foreligge, med hvert Bind for sig. Prisen i Øjeblikket er 15 Kroner for de to Bind uindbundne; i det Tilbud, vi nu vil gøre Publikum, vil man kunne købe hvert Bind for sig indbundet i Vælskbind til Kr. 6,50. I den Samling vi tilbyder, og som vil komme til at omfatte ca. 126 Bøger, vil der ogsaa indgaa et mindre Antal af "Lykke-Per", "Det forjættede Land" og "De Dødes Rige". Prisen for disse vil ogsaa blive Kr. 6,50 pr. Bind indbundet, men her er der naturligvis ikke Tale om Deling af To-bindsværkerne, Prisen for disse bliver altsaa 13 Kroner hver for sig komplet.

Foruden den Hensigt at aflaste vort Lager for nogle af de store Oplag, der ligger af flere af Bøgerne i den planlagter Række, har vi ogsaa sigtet paa en Propaganda i videre Kredse for billige indbundne Bøger af danske Forfattere i Modsætning til de billige oversatte Bøger, der paa tilsvarende Maade udsendes af de saakaldte irregulære Forlag udenom Boghandelen, og som i bestemte Kredse af Publikum sikkert 3 har skadet det almindelige Bogsalg en Del. Vi haaber, det skal lykkes os at naa langt ud med Bøgerne; det Indtryk vi har fra Boghandlerne, som har set hvilke udmærkede Bøger, det her drejer sig om, er absolut lovende.

Maa jeg bede Dem modtage mine bedste Ønsker om et godt Nytaar.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel

 
[1] Korrekturtryk: vedlagt brevet, men ikke gengivet her. Se også Pontoppidans svarbrev af 2.1.1930. tilbage