Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. oktober 1929

nyt oplag af Mands Himmerig

28-10
1929

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev af 23. ds. Vi var netop i Færd med at foretage Beregning over et nyt Oplag af Bogen1, idet det viser sig, at det Antal, der ligger ude hos Boghandlerne, er ved at ebbe ud. Vi har indtil for nylig kunnet tilfredsstille Efterspørgslen efter Bogen ved Udveksling af Eksemplarer mellem vore Afdelinger indbyrdes, endnu i September har vi ekspederet Bogen til Boghandlere, men det der nu er tilbage af det sidste Oplag er saa lidt, at vi, som ovenfor nævnt, regner med at trykke et nyt Oplag. De to Eksemplarer til Dr. Hajdu i Budapest har vi fremskaffet og afsendt; det blev meddelt Dr. Hajdu, at Bogen manglede i Øjeblikket paa Lager, men at den vilde følge senere. Nu er den som sagt sendt.

Med Hensyn til det nye Oplag vil vi foreslaa at trykke 2000 Eksemplarer. Prisen bliver naturligvis den samme som sidst, 6 Kr., og Honoraret til Dem, beregnet paa sædvanlig Maade til 20 pCt. af Bogladeprisen, bliver derefter Kr. 2400.- for de 2000 Eksemplarer.

Jeg ved ikke, om De ønsker at foretage 2 Rettelser i det nye Oplag, i saa Fald vil De maaske sende os de Ændringer, De ønsker foretaget. Vi regner med at udsende den nye Udgave i Slutningen af November. Vil De venligst med et Par Ord meddele mig, om De er enig i det her fremsatte Forslag.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel

 
[1] Bogen: Mands Himmerig. tilbage