Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. august 1929

amerikansk tilbud om Lykke-Per

28/8 29

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har lige modtaget et Telegram fra det amerikanske Forlag Doubleday, Doran & Co., der for nogen Tid siden tilbød at udsende "Lykke Per" i en forkortet Udgave i ét Bind. Vi svarede dengang efter Deres Ønske, at De intet vilde have at gøre med en forkortet Udgave, og at Sagen derfor bortfaldt. Imidlertid har Forlaget aabenbart overvejet Sagen og gaar nu ind paa at udsende Bogen i to Bind, men paa Grund af de større Oversættelsesudgifter anmoder det om, at de første 1000 Eksemplarer maa være honorarfri. Endvidere ser det sig nødsaget til at ændre Betingelserne noget fra det tidligere opgivne, de kommer nu til at se saaledes ud:

10% for de næste 4000 Ekspl., 12½% for de følgende 3000, og 15% for hvad der sælges derudover, med en Forudbtaling paa Udgivelsesdagen svarende til Royalty'en for det paa dette Tidspunkt forudbestilte Antal Eksemplarer.

2 Jeg synes i og for sig, at disse Betingelser er gode og vil raade Dem til at tage imod Tilbudet, da Doubleday, Doran & Co. baade er et anset og kapitalstærkt Firma.

De vil nok være saa venlig at lade os faa Besked omgaaende, da det amerikanske Forlag har udbedt sig telegrafisk Svar.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. H.

P.S.
Ifølge Telefonsamtalen med Dem i Esbjerg har vi altsaa sendt Deres bekræftende Svar til Amerika.