Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
15. februar 1929

et Beløb af Kr. 4,05

15/2 1929

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Sagen vedrørende Offentliggørelsen af "Isbjørnen" i "Le Journal de Genève" er nu klaret, selvom det ikke er paa nogen tilfredsstillende Maade. Vi har fra Madame Charron modtaget et Beløb af Kr. 4,05 = Frcs. 31,60. Da vi modtog det, protesterede vi straks og forespurgte, om det ikke skyldtes en Fejltagelse mellem franske og schweiziske Francs, men hertil svarer Madame Charron nu, at hun selv blev meget ubehageligt overrasket over Modtagelsen af et saa latterligt lille Beløb, og at hun har gjort Forfatterforeningen opmærksom derpaa, men at denne har svaret, at efter den Overenskomst, der er truffet med Bladene angaaende Offentliggørelse, varierer Prisen efter det paagældende Blads Oplag, og efter dette behøver "Le Journal de Genève" ikke at betale mere end det Beløb, Bladet har indbetalt. Vi har paa Forhaand meddelt Madame Charron, at vi ikke ønsker flere Offentliggørelser paa tilsvarende Betingelser.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.