Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
25. juli 1928

Nobel-antologi

25/7 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Albert Bonniers Forlag skriver til os, at det forbereder en Serie af Nobelpristagernes Bøger. Serien redigeres af Per Hallstrøm og Anders Østerling, der begge er Medlemmer af det svenske Akademis Nobelkomité. De enkelte Bind skal sælges til en meget billig Pris, men vi savner Oplysning om, hvad det vil sige.

I et af Bindene vil man gerne bringe Isbjørnen, Den kongelige Gæst og Ørneflugt. Det Honorar, der tilbydes, er meget lille, nemlig 25 Kr. pr. 16-sidigt Ark i et Oplag paa 5.000 Ekspl.

Vi fik Forespørgsel fra Bonnier for nogen Tid siden, men vi forlangte nærmere Oplysninger, inden vi skrev til Dem. Desværre har man ikke meddelt, hvor mange Ark, Bøgerne vil blive paa, men da der samtidig oplyses, at en Bog som Gjellerup: Minna vil fylde ca. 50 Sider, kan man vel gaa ud fra, at de tre Arbejder af Deres vil fylde noget lignende, saaledes at Deres Honorar skulde blive ca. 250 Kr.

I vort Brev til Bonnier gjorde vi straks opmærksom paa, at De næppe vilde acceptere et saa lavt Honorar. Herpaa svares kun, at der ikke kan betales 2 højere Honorar, og at et Afslag fra Deres Side kun vilde medføre, at De alene ikke kom med i denne Antologi, hvad der vilde være beklageligt.

Vil De venligst meddele mig med et Par Ord, om De mener at kunne acceptere Forslaget. Jeg gaar ud fra, at der ikke ligger gamle Aftaler for Sverige angaaende disse Bøger.

Vi har ikke hørt fra Dem siden vor sidste Brevveksling, forhaabentlig kan det tydes som et godt Tegn. Jeg vilde meget nødigt, at den skulde efterlade nogen Bitterhed, og jeg vil gerne gentage, at hvis De kan gøre os et andet Forslag end det nævnte, vil jeg være glad for at høre fra Dem.

Venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. H.