Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
26. juni 1928

forfærdelig ked af det skete

26/6 1928

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Jeg har modtaget Deres Brev af 24' ds., og det gør mig forfærdelig ondt at se, at De føler Grund til at beklage Dem over Udgivelsen af "Asgaardsrejen". Jeg har jo netop med denne Udgivelse villet gøre, hvad jeg kunde, for at Udgivelsen skulde forme sig nøjagtig efter Deres Ønske, og efter at have set nærmere paa Sagen kan jeg jo desværre ikke sige andet, end at De har Grund til at beklage Dem. Der er sket det, at man ved Fastsættelsen af Prisen er gaaet ud fra de paa Forhaand trufne Aftaler, hvorefter Prisen skulde være 4 Kr., uden at man har skænket den Side af Sagen, at Bogen er blevet betydeligt mindre, end der forud var regnet med, nogen Tanke. Det er ærgerligt, for det har jo hele Tiden været baade Deres og min Tanke, at Bogen skulde være saa billig som mulig, og vi saa paa Forhaand væk fra Forlagets eventuelle Fortjeneste. Og nu har en Uagtsomhed fra et af Kontorernes Side forrykket hele Sagen!

Jeg havde mest Lyst til straks at forandre Prisen – men Bogen er udkommet. Alle Boghandlerne ved, at den koster 4 Kr. (en Pris, der iøvrigt ikke vil forundre nogen; normalt koster et Skuespil, der ikke er trykt i større Oplag, mindst 50 Øre pr. Ark, oftest betydeligt mere), og det vilde se underligt ud, hvis der nu en Maaned efter Udsendelsen bliver dikteret en ny Pris. Vi har meget nøje drøftet, hvad der kan gøres.

I et af Deres foregaaende Breve skrev De, at det for Dem var om at gøre, at der ikke trykkes et større Oplag, end der er Brug for, saaledes at Deres Arvinger i Tidens Løb har frie Hænder. Maa jeg derfor først bemærke, at efter hvad der er sket, maa jeg bede Dem og Deres Arvinger betragte Dem som fuldstændig fritstillet overfor denne Bog uden Hensyn til det Restoplag, der maatte henligge f. Eks. om 3 Aar. Selvfølgelig har Bogens formindskede Omfang givet os en langt bedre Kalkule, end vi oprindeligt regnede med. Vor Beregning var opstillet saaledes, at vi, naar der var solgt 500 Ekspl., havde Dækning for vore Fremstillingsudgifter, Annoncer og Driftsomkostninger. Med den nye Kalkule har vi Dækning, naar der er solgt 350 Ekspl. Det er en Selvfølge, 2 at Honoreringen til Dem da begynder, naar de første 350 Ekspl. er solgt. Vi skal yderligere gennem Annoncer gøre vort til, at Restoplaget bliver solgt, og paa den Maade modvirke, at den forhøjede Bogladepris giver det Resultat, at Restoplaget bliver liggende.

Jeg haaber, at De af ovenstaaende vil se, at jeg er forfærdelig ked af det skete. Kan jeg paa anden Maade end ovenfor foreslaaet gøre noget for at forjage det uheldige Indtryk, Sagen selvfølgelig maa have gjort paa Dem, vilde jeg være glad for et Par Ord fra Dem.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.