Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
3. april 1928

Bogen gaar nu i Arbejde

3-4-28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Naturligvis vil vi gerne imødekomme Dem med Hensyn til Deres Ønske om at sætte Oplaget for "Asgaardsrejen" til 750 Eksemplarer1 i Stedet for 1000, og i Betragtning af at det hele ikke drejer sig om saa meget, vil vi ogsaa gerne fastholde Bestemmelsen om det tilbudte Honorar til Dem. Naar 500 Eksemplarer er solgt, udbetaler vi altsaa et Honorar af Kr. 2.50 for de sidste 250 Eksemplarer, efterhaanden som Salget finder Sted.

Jeg takker Dem for Deres venlige Brev og haaber, at den ovennævnte Ordning med Hensyn til Udgivelsen vil tilfredsstille Dem. Bogen gaar nu i Arbejde, og Korrekturen sender vi, saafremt vi ikke hører nærmere, til Deres sædvanlige Adresse.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. F. Hegel

[Samme dag sendte fuldmægtig Thuresen nedenstående brev til bogtrykkeriet:]

Hr. S.L. Møllers Bogtrykkeri.
I Henhold til Deres Tilbud af 28 Marts sender vi Dem hermed Manuskriptet til Henrik Pontoppidans "Asgaardsrejen", der bedes sat i Arbejde efter den modtagne Prøveside. Korrekturen sendes til Forfatteren, hvis Adresse er: Overgaden n. Vandet 15. Samtidig udbedes et Aftryk af Korrekturen efterhaanden som Sætningen sker sendt til Forlaget.
Oplaget er 850 Eksemplarer – ikke 1100, som nævnt i Tilbudet – og Bogen skal trykkes paa uglittet stribet Kipling 78½x109 cm. 55 kg. (altsaa firedobbelt Format), som bedes forlangt fra De forenede Papirfabrikker for vor Regning. Rekvisitionen udbedes in duplo til Underskrift her paa Forlaget.
Vi gaar ud fra, at Bogen sættes i Arbejde med det samme, og færdigtrykkes nogenlunde hurtigt. En Korrektur paa et pænt typografisk Omslag udbedes.
Ærbødigst
sign. Th.

 
[1] 750 Eksemplarer: i et brev til S.L. Møllers Bogtrykkeri samme dag (3.4.1928) bestiller forlaget imidlertid 850 eksemplarer i henhold til trykkeriets tilbud af 28.3. (som lød på 1000 ekspl.). tilbage