Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. marts 1928

"Kirkeskuden" standset

28/3 1928

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev og for Resten af Manuskriptet. Brevet1 fra Rasmus P. Nielsen viser altsaa, at "Kirkeskuden" nu er standset. Selvfølgelig er det ubehageligt, at den bliver annonceret, men hvis det ikke kan undgaas, er der jo intet at gøre.

Baltisk Forlag er et andet Forlag, der arbejder ganske paa samme Maade som Nationalforlaget. Iøvrigt er Indehaverne af de to Forlag Svogre og har tidligere været i Kompagni med hinanden. Nogen Forbindelse med Deutsche Buchgemeinschaft er der vist ikke; dette Firma arbejder paa noget anden Maade, idet det saavidt os bekendt er en Forening af Bogsamlere, indenfor hvilken Forlaget tilbyder sine Bøger, men Udbredelsen skal allerede være meget stor.

Naar Redaktør Nielsen i sit Brev skriver, at vi fortrød Udlaanet af Klichéer, saa skyldes denne Fortrydelse ikke Udgaven i sig selv, men efter min Mening det, at den blev holdt for nøje op ad den gamle Udgave, som Schubothe havde udsendt.

Samtidig hermed sender jeg Dem en Prøveside af "Asgaardsrejen". Jeg vil foreslaa, at vi trykker 1000 Ekspl., og jeg regner med, at denne Bogs Samhørighed med "Mands Himmerig" vil gøre det muligt for os at sælge et større Antal, end vi tidligere havde regnet med. Prisen tænker vi os at sætte til 4 Kr., og naar der er solgt 500 Ekspl., betaler vi Dem 2,50 Kr. pr. solgt Ekspl. for de følgende 250 Ekspl.

Jeg haaber, De vil finde dette tilfredsstillende. 4 Kr. er meget billigt, og Bogen bliver dog med de 10 Ark ret anselig.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.

 
[1] Brevet: af 23.3.1928. tilbage