Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
3. marts 1928

Asgaardsreien

3/3 28

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Vi har nu foretaget Beregning over Asgaardsreien, hvis første Udgave kostede 2,75. Naar vi ikke regner med noget Honorar ved Udgivelsen, og vi trykker 1000 Eksplr. vil vi kunne sælge Bogen for 4 Kr. 50 (hvad der er billigt). Naar der er solgt 635 Eksplr., skulde Bogens Fremstillings- og Driftsudgifter være dækkede. Maa jeg derfor foreslaa, at De, naar der er solgt 635 Eksplr., oppebærer Nettoindtægten Kr. 3,00 for de næste 200 Eksplr., saaledes at De, hvis Bogen bliver solgt, faar et Honorar paa 600 Kroner for Bogen. Indtægten af Restoplaget skulde derimod tilfalde os.

Hvis Salget ikke gaar tilfredsstillende, vil vi jo gerne være frit stillet overfor en eventuel Nedsættelse af Prisen, og i saa Tilfælde maa vi have Lov til at ændre Aftalen saaledes, at vi først faar Dækning for vore Udgifter, hvorefter alt Overskud tilfalder Dem.

Jeg haaber, De vil finde dette Forslag tilfredsstillende, og jeg beder Dem venligst sende mig et Par Ord herom. Vi er parat til at gaa i Gang med Optrykningen, naar De maatte ønske det.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
F. H.