Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
19. oktober 1927

ikke forceret Salget

19-10-27.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres Brev, som jeg lige har modtaget. Det nye Oplag af Deres Bog var imidlertid trykt allerede da Deres Telegram ankom i Gaar, men jeg har nu sørget for, at Halvarket af Ark 14 med de særlig gennemrettede Sider bliver omtrykt med den Tekst indføjet, som De har ønsket. De øvrige Smaarettelser skal vi sørge for kommer med, naar et eventuelt nyt Oplag gaar i Arbejde.

Vi har ikke forceret Salget af Deres Bog udover det rimelige, men vi herinde finder det ikke mere end naturligt, at der hos saavel Boghandlere som hos Publikum viser sig en ganske særlig Interesse overfor en ny Bog af Dem. Og vi tvivler ikke om, at Interessen ogsaa giver sig Udtryk i et virkeligt Salg af Bogen. De 2000 Eksemplarer, vi lige har trykt, tvivler jeg endda om strækker til Julen over.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
sign. F. Hegel.