Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
26. august 1927

5000 Ekspl. og billig Bogladepris

[med håndskrift øverst på gennemslaget af det maskinskrevne brev:] Det vides ikke, om Brevet er gaaet af Sted
Efteraaret 271.

Kære Hr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Slutningen af Manuskriptet – det er straks gaaet i Arbejde. Hvad Bogens Salg angaar, ser vi ikke saa pessimistisk derpaa, som De aabenbart gør, og Oplagets Størrelse har jo en stor Indflydelse paa Bogladeprisen. Vor oprindelige Beregning er baseret paa 5000 Ekspl., og Bogladeprisen vilde da blive 6 Kr. med Honorar til Dem paa 6000 Kr. Hvis vi kun trykker 3000, kommer Bogen til at koste Kr. 7,50, og Deres Honorar bliver Kr. 4.500, og jeg tror ærlig talt, at vi har ligesaa stor Chance for at sælge 6000 Ekspl. til 6 Kr. som 3000 til 7,50. De har sikkert Ret i, at Folk maa spare i Aar, men netop derfor er det, det gælder om at holde Bogladeprisen nede paa 6 Kr. Jeg henstiller derfor til Dem, at vi trykker 5000 og sætter den billige Bogladepris. Jeg er sikker paa, at Boghandlerne vil interessere sig for Bogen, først og fremmest fordi det er en ny Bog af Dem, men det vil være et stort Plus, at Boghandlerne kan tilbyde denne dog store Bog til en saa rimelig Pris. Hvis De gaar med dertil, behøver De ikke at skrive derom. Hvis De derimod fastholder 3000 Ekspl., skal vi selvfølgelig bøje os derfor, men i saa Fald vil jeg gerne have et Par Linier fra Dem.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne

 
[1] Efteraaret 27: Brevskriveren er formentlig Frederik Hegel; Jerichow underskrev sig ikke "Deres hengivne" og Axel Garde skrev de(n) samme dag(e) til HP.. tilbage