Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
15. august 1919

hvornaar kan De levere?

15/8 19

Kære Hr. Pontoppidan.

Maa jeg have Lov til at ulejlige Dem med et Spørgsmaal? De bebudede i Fjor to smaa Bøger, hvoraf kun en udkom. Tænker De paa at udsende den anden1 i Aar, og hvornaar tror De, De eventuelt kan levere Manuskriptet. Grunden til min Forespørgsel er den, at Trykkerierne er saa overlæssede med Arbejde, at det næsten er umuligt at faa Efteraarets Bøger trykt i nogenlunde rimelig Tid. Hvis jeg derfor ved, naar omtrent vi kan vente Deres Bog, kan vi drage Omsorg for at der til den Tid reserveres de fornødne Sættere og Maskiner.

Da De ringede til mig forleden sad Emil Rasmussen2 i mit Værelse, og han hørte derfor om Deres Ansigtsmerter. Han fortalte mig da om hvorledes hans Kone havde gennemgaaet en Kur med et fortrinligt Resultat. Jeg tilskyndede ham at skrive direkte til Dem derom. Kan en Kur hjælpe er det jo altid at foretrække for Operation.

Vi har talt med Direktør Krause3 om Fredsmærket4, og det gaar sikkert i Orden.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
sign. Fr. Hegel

 
[1] den anden: En Vinterrejse, 1920. tilbage
[2] Emil Rasmussen: (1873-1956), forfatter. tilbage
[3] Direktør Krause: HPs daværende svigersøn, Richard Krause (1878.1945). Han var expeditionssekretær i Overpræsidiet og sekretær for den danske komite for Verdensfredsmærket; se s. 16. tilbage
[4] Fredsmærket: en mærkat med teksten: Pax – Verdensfredsmærket. "Sværdtid er endt det er Plovtid paany / Vennetid Frændetid Grotid og Gry". Tegnet af Kr. Kongstad, 1919. Indtægterne ved salget skulle gå til genrejsningen af katedralen i Reims. tilbage