Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
28. oktober 1918

vi kan komme endnu højere

28/10 18

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg maa bede Dem undskylde, at jeg først nu giver Dem Besked om Forhold, De maaske allerede har læst i Forlagets Annoncer. Travlhed og Spansk Syge gør at vi kun med største Vanskelighed kan faa det daglige Arbejde fra Haanden.

Strax vi havde udsendt Deres Bog1, viste det sig, at de mange Udsalg lagde saa stort Beslag paa det oprindelige Oplag 5000 Expl, at vi snarest maatte gaa i Gang med at optrykke 2000 Expl. [6 linier udviskede] 2 op ad Jul, hvor Tidspunktet forhindrede Nyoptryk i rette Tid. Vi besluttede derfor at sætte endnu 3000 Expl i Arbejde og haaber at kunne have disse færdige lidt ind i næste Maaned. At vi dermed har trykt 10,000 Expl. skal imidlertid ikke forhindre os i at være særdeles lydhøre for Røster, der mener at vi kan komme endnu højere.

Med venlig Hilsen

Deres hengivne
Fr. Hegel

 
[1] Bog: Et Kærlighedseventyr. tilbage