Frederik Hegel d.y. til Henrik Pontoppidan
10. november 1917

25 ark – 7.000 kroner

10/11 17

Kære Hr. Pontoppidan.

Jeg modtog imorges og samtidig Deres Breve og skynder mig med at besvare dem. – Der er fra vor Side ikke det mindste i Vejen for, at vi udbetaler Dem Honorarerne forud for de to bebudede Bøger. Jeg anslaar Honorarerne til at blive mindst 7000 Kr. idet jeg regner det ud paa følgende Maade. 25 Ark1 i Udsalgspris paa 35 Øre Arket. (Maaske mere; det retter sig efter Papirpriserne). I første Trykning et Oplag paa mindst 4000 Expl. Honoraret, 20% af hele Salgsbeløbet = 7000 Kr. Vi kunde da maaske afskrive Honoraret for eventuelle senere Oplagx) udover de 4000 Expl. Jeg kan derfor foreslaa Dem, at vi udbetaler Dem 1750 Kr. i de 4 Terminer, som De foreslaar, nemlig 15 Novbr 1917, 2 Jan. 1918, 1ste April & 1 Juli 1918.
x) her forstaas ikke "Udgaver" selvfølgelig.

I Anledning af Deres andet Brev har jeg ladet indsætte 5000 Kr. paa Deres Bankbog i Landmandsbanken. –

2 Kan vi i øvrigt paa nogen Maade være Dem behjælpelig med noget, beder jeg Dem lade mig det vide. Jeg tænker her navnlig paa de mange Forespørgsler, der er kommet om Oversættelsesrettigheder i Udlandet. – Jeg skulde mene, at De for en 1ste Udgave, hvor der er Oversætterhonorar at betale, bør forlange lidt mindre end for senere Oplag eller rettere Udgaver. For Expl. 12½ og 15% af Bogladeprisen eller maaske 10 og 20%. – Jeg har desværre ikke noget klart Indtryk af svenske Forlæggeres Energi, navnlig ikke hvem af de to største, Nordstedt & Söner eller Bonnier man bør anbefale mest. En af Cheferne for Nordstedt og Sönar, tidligere Finansminister Carleson, er her i Byen i disse Dage og kommer vistnok op til mig. Om De vil, kan jeg jo forhandle med ham, nærmest høre hans Forslag, og saa lade Dem tage Afgørelsen med Garde, der var meget glad for Deres Besøg, ligger endnu paa Hospitalet og skal vistnok blive der endnu en Måned. Hans Humør og Livskraft har været undergivet de voldsomste Svingninger, men nu er han i god Bedring.

Jeg vil gerne gentage min Lykønskning til Nobelprisen og udtale min Glæde over at det blev Dem, der som den første Dansker modtager Prisen. Det vilde for os her ved 3 Forlaget have givet et falsk Billede af vor Literatur, hvis denne Pris ikke havde naaet Dem, den 1ste Gang den kom til Danmark.

Med mine bedste Hilsner

Deres hengivne
Fr. Hegel

 
[1] 25 Ark: de to bøger blev tilsammen på 230 sider= 14 ark. tilbage