Osvald Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Jernbanevej 17, Valby. 10. september 1919

Bevilling til "at drive et Biograftheater"

Gl. Jernbanevej 17 IV, Valby, d. 10. Septbr. 1919.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Herved tillader jeg mig at henvende mig til Dem for at bede Dem vise den Tjeneste at sende mig en Udtalelse om Deres Opfattelse af min Forfattervirksomhed, jeg kunde benytte som en Anbefaling til Justitsministeriet i Anledning af at jeg søger en Bevilling til "at drive et Biograftheater". Det er naturligvis ikke min Mening at befatte mig med Biografen. Men den der har en saadan Bevilling – Skjoldborg har jo een i Brønshøj – kan let faa Forbindelse med en Mand med Kapital og overlade ham den imod en Afgift.

Jeg har i Aar afsluttet et Arbejde: Individualismens Teori, men det koster 2000 Kr. at faa det trykt, og jeg frygter for at intet Forlag vil 2 indlade sig paa den Risiko, og jeg selv kan ikke, naar der er Tale om mange Penge. Jeg ser mig derfor hæmmet i min Forfattervirksomhed paa et Tidspunkt, hvor jeg nødig vilde holde op.

Det er derfor, jeg vil prøve at skaffe mig Midler til fremtidig Udgivelse1 paa den Maade, jeg har forklaret.

I alle Tilfælde haaber jeg, De ikke tager mig min Henvendelse til Dem ilde op. Jeg har en Anbefaling fra Georg Brandes fra 1914, som jeg kan bruge, og tænker, jeg kan faa en fra Professor J.L. Heiberg.

Deres ærbødige
Osvald Hansen.

 
[1] fremtidig Udgivelse: Osvald Hansen: Individualismens Teori, Grundtræk af Fornuft-Etikken, 268 s., udkom 1922. tilbage