Osvald Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Jernbanevej 17, Valby. 22. oktober 1919

min Ansøgning intet nyttede

Gl. Jernbanevej 17 IV, Valby, d. 22. Oktobr. 1919.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Jeg sender Dem herved min bedste Tak for Deres Anbefaling1. De har – hver Gang jeg har henvendt mig til Dem – vist mig samme Venlighed, og jeg er Dem meget taknemmelig for Deres Interesse for min Forfattervirksomhed.

Jeg beklager, at jeg maa meddele, at min Ansøgning intet nyttede. Jeg har i Dag faaet Afslag. Nu søger jeg en Understøttelse hos Carlsbergfondet; det har jeg gjort før uden Resultat, dengang anbefalet af Dem og Georg Brandes. Denne Gang søger jeg paa Opfordring af Professor J.L. Heiberg – det er jo muligt, at en Mand som han har større Indflydelse end Georg Brandes, der i sin Tid gjorde 2 sig megen Umage. Nu faar man at se. Faar jeg Afslag, er der ikke noget for mig at stille op. Det er altfor dyrt at udgive paa egen Bekostning. Skulde jeg faa Carlsbergfondet, skal jeg lade Dem det vide.

Deres ærbødige
Osvald Hansen.

 
[1] Anbefaling: kendes ikke. tilbage