Osvald Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Jernbanevej 17, Valby. 10. januar 1917

min Bog fuldstændig tiet ihjæl

Gl. Jærnbanevej 17 IV, Valby, d. 10. Jan. 1917.

Hr. Henrik Pontoppidan!

Min bedste Tak for Deres store Værk, som jeg har fulgt med den største Interesse. De har givet en Karakteristik af det sidste Tiaar i Danmark, der i Sandhed staar lige med hvad De i "Lykke-Per" gav af Slutningen af forrige Aarhundrede. Een Enkelthed er dog ikke grebet ud af Livet; det er "Partiets" Henvendelse til Torben med Anmodning om at gaa ind i Politik som Partiets Fører.

Sligt finder ikke Sted i vor individualitetsløse Tid, hvor Personligheden næsten ingen Indflydelse udøver. Hvem er f. Eks. "det rad. Venstres" Fører? Der 2 er ingen. Magten udøves af en fem, seks Mænd, hvoraf egentlig ingen er mere end en dygtig Middelmaadighed; ingen af de Mænd har Brug for en Fører; ingen af dem vilde taale ham over sig!

Jeg takker Dem for Deres venlige Linjer1 om min Bog: Etikkens Grundlag2.

Jeg er glad over, at det er lykkedes mig at give mine Tanker Form og Udtryk. Men nogen Gavn vil Bogen ikke gøre. Den bliver fuldstændig tiet ihjæl; ikke en Linje om den kommer frem.

Deres ærbødige
Osvald Hansen3.

 
[1] Linjer: kendes ikke. tilbage
[2] Etikkens Grundlag udkom 1916, 96 sider. tilbage
[3] Osvald Hansen blev i 1914 afskediget som lærer i Esbjerg efter paragraf 8 i lærernes lønningslov (af 27.5.1908), der tillod de lokale skolemyndigheder at fjerne en lærer uden begrundelse og uden at denne havde mulighed for appel til højere instanser. tilbage