H.J. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søgaardsvej 24, Gentofte. 23. november 1930

paa den anden Side af "Forhænget"

Søgaardsvej 24, Gjentofte
d. 23. November 1930.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres Brev af 11. Nov.1

At Deres Holdning overfor Spiritismen og dens Resultater er ret forskjellig fra min, fremgaar klart af Deres Brev. De skriver bl.A. at De ikke "er nysgjerrig" og ikke bryder Dem om at være Plankeværkslytter til det, der sker paa den anden Side af "Forhænget". Hvad mig angaar, saa er jeg i mere end een Henseende næsten født "nysgjerrig". Jeg har nu i over et halvt Aarhundrede været ret ivrig "Investigator" af Leddyr (altsaa af op mod 2/3 af den existerende Dyreverden); jeg er tilmed saa nøgtern, at jeg aldrig har været Darwinist, thi vel kan man se Sammenhæng mellem de forskjellige Dyreformer, altsaa mere eller mindre Slægtsskab mellem dem, men de Forklaringer, Darwinisme etc. har givet, de 2 Aarsager, Darwin og andre har ment skulde have fremkaldt Forandringerne fra Art til Art, fra Slægt til Slægt, o.s.v., de forekommer mig ganske utilstrækkelige. Drivkræfterne kjender jeg ikke, de ligger rimeligvis over menneskelig Fatteevne – og efter min Mening er Darwinisternes Drivkræfter ganske svage, undertiden umulige. Men der er mer end nok endda at studere, at være nysgjerrig efter at finde ud af. Spiritismen har jeg interesseret mig for i vel ca. 45 Aar, men har aldrig gaaet til Møder etc.; en lille Smule Erfaring fra det overnormale Omraade har jeg dog, da min Hustru leilighedsvis har vist telepathiske og andre overnormale Evner.

Endvidere veed De, at jeg er ikke saa lidt nysgjerrig efter at finde ud af, at kende og forstaa Militærpolitik. Og samtidig med dette Brev sender jeg Dem Udklip af mine to sidste Artikler af den Art, idet jeg antager at De har noget mere Interesse i det Æmne end i Spiritismen.

Hvad min Hustru angaar saa er hendes Tilstand idag adskilligt daarligere end de foregaaende Dage; hun fik igaar Aftes for første Gang efter sin Hjemkomst d. 7. Nov. fra Hospitalet en Morfin-Indsprøjtning; hun sov saa omtr. 3 13 Timer i Træk, men hun havde vist faaet for stærk Dosis (3 Streger), og idag kastede hun op to Gange (hvad hun ikke har gjort nævneværdig her hjemme) og klager sig stærkt. Jeg har endnu ikke opgivet Haabet om at hun atter kan komme til Kræfter, og derpaa (men ikke før) faae højre Øje opereret; kommer hun atter til at kunne see nogenlunde stiller Tingene sig langt, langt lysere.

Jeg vil slutte med at udtale Haabet om, at De selv efterhaanden kommer godt til Kræfter – og med venlige Hilsener fra

Deres ærbødige

H.J. Hansen

 
[1] Brev af 11. Nov.: kendes ikke. tilbage