H.J. Hansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Søgaardsvej 24, Gentofte. 6. februar 1931

i Forbindelse med Afdøde

Søgaardsvej 24, Gjentofte
d. 6. Februar 1931.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Megen Tak for Deres sidste Brev1, af 30. Nov. ifjor. Deres og mine Anskuelser om Muligheden af at komme i Forbindelse med Afdøde, faae Trøst, ja undertiden Hjælp af dem, er grundforskjellige, og en Diskussion forekommer mig ganske unyttig.

Min Hustru døde saa den 8. Jan. Aften; hun tabte gradvis fuldstændig Kræfterne og de to sidste Døgn var hun bevidstløs. Heldigvis havde hun i de sidste halvanden Maaned ingen Smerter, klagede kun over en frygtelig Træthed. Der blev gjort alt tænkeligt for at hjælpe hende. Jeg føler mig uendelig ensom, gider ikke bestille andet end gjennemsee Hundreder, maaske Tusinder af Breve; udenlandske Breve pakkes i Pakker efter Landet, de kom fra og gaar til Universitetsbibliotheket; næsten alle Breve 2 fra Indlandet brændes.

Vedlagt sender jeg Dem tre nye egne Artikler; den ene er om Steno og den er et Tillæg til en Artikel om samme Mand af "Grosjean" (Victor Foss2), og denne sidste har jeg ogsaa vedlagt. Siden min Hustrus Død har jeg ingen skrevet; den sidste jeg skrev (Om Inspiration) henlaa noget over 3 Uger paa Bladets Kontoir, før den kom ud.

Jeg havde i og for sig nok Lyst til at fortælle Dem lidt om min Hustru, der af alle vore Bekjendte med god Grund blev anseet for at være noget for sig selv, særpræget i Karakter, Evner og sin sydlandske Skjønhed. Men det er et for langt Kapitel at skrive, maa gjemmes til mulig mundtlig Fortælling, naar De engang kommer over til mig, som De havde planlagt ved sidste Folkethingsvalg3. Jeg haaber nemlig, at De gjenvinder Deres Kræfter – og at Deres Datter, der var syg sidst i November, er kommen sig.

Og saa venlige Hilsener fra Deres forbundne og ærbødige

H.J. Hansen

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Victor Foss: journalist og oversætter. tilbage
[3] Folkethingsvalg: 24.4.1929. tilbage